Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:192 (2006-2007)
Innlevert: 13.11.2006
Sendt: 14.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er nå fremkommet opplysninger som tyder på at kjøretiden som ligger til grunn for trafikkprognosene for Hardangerbroen, jf. Innst. S. nr. 93 (2005-2006) og St.prp. nr. 2 (2005-2006), er feil. Testkjøring viser at Statens vegvesen har bommet med 19 minutter, nesten 1/3 time, og dermed har basert trafikkprognosene med tilhørende bompengeinntekt på en kjøretid som er satt for lavt. Kjøretid er avgjørende viktig for trafikantenes valg av kjørerute.
Vil statsråden sørge for at trafikkprognosene for prosjektet blir kontrollert og revidert?

Begrunnelse

Dersom oppgitt kjøretid på 2 timer og 43 minutter i det hele tatt skal være mulig forutsettes det at fartsgrensene på strekningen Odda til Bergen via Brimnes-Bruravik-Voss (altså kjøring via rute der fremtidig bro skal plasseres) høyst sannsynlig må brytes. Testkjøring er ifølge media gjort med tidligere ansatt i Biltilsynet som ekstra kontrollør, og gjennomført onsdag 8. november 2006; en lavtrafikkert dag praktisk talt uten hindringe på vegen. Testkjøringen ble målt til 3 timer og 2 minutter. Tidsbruk på alternativ rute Bergen-Kvandal-Utne-Odda ble tilsvarende testet på tilbaketuren; konklusjonen er at der er raskere å kjøre denne veien.
Et avvik på 18 minutters reisetid kan ha betydelig påvirkning på veivalg og derved på trafikk og trafikkprognosene. Det er grunn til å minne om at trafikkprognosene, der Statens vegvesens anslag er lagt til grunn, fremstår som en av flere forutsetninger for dette samferdselsprosjektet som det var, og er, knyttet betydelig usikkerhet til. Det foreligger flere uavhengige trafikkprognoser for prosjektet og med betydelig avvikende resultat. Konklusjonene når det gjelder trafikkprognoser i arbeidet med kvalitetssikringen av prosjektet som ble foretatt av Møreforskning ble av vegmyndigheter og departementet underkjent i proposisjonen som ble fremlagt til Stortinget.
Prosjektet er stort med byggekostnader anslått til nærmere 2 mrd. kr.
Det er grunnleggende viktig at det for alle store samferdselsprosjekt også blir foretatt kvalitetssikring undervegs dersom det fremkommer nye opplysninger som kan tyde på betydelige svakheter eller feil i forutsetninger og/eller prognoser som ligger til grunn for Stortingets beslutning.
En omfattende kvalitetssikringsprosess før beslutning kan ikke sikre mot feil dersom feil først blir oppdaget etter vedtak etter fattet og gjennomføring påbegynt.
Jeg regner med at statsråden deler dette synet og vil sørge for at trafikkprognosene for Hardangerbroen blir kontrollert og revidert. Jeg regner videre med at Stortinget blir omgående informert dersom det skulle vise seg at betydelig avvik i forhold til opprinnelig beslutningsgrunnlag fremkommer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kjøretiden for strekningen Odda-Bergen via Hardangerbrua på 2 timer og 43 minutter framgår av en illustrasjon i Statens vegvesens trafikknotat datert 27. april 2005 der kjøretiden for fire framtidige, alternative ruter fra Odda til Bergen er vist:

- via rv 13, Hardangerbrua, Voss og E16

- via rv 550, ferjesambandet Utne-Kvanndal og rv 7

- via Folgefonntunnelen (rv 551), Jondalstunnelen, ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd og rv 7

- via Folgefonntunnelen (rv 551), ferjesambandet Løfallstrand-Gjermundshamn og rv 48 (ferjeleiet ved Løfallstrand er planlagt flyttet til Årsnes).

Illustrasjonen i trafikknotatet følger vedlagt. Kjøretidene er beregnet ut fra teoretiske modeller basert på data om vegnettet i Statens vegvesens vegdatabank. Dette omfatter kurvatur, stigning, ferjestrekninger, fartsgrenser m.m. Videre er nye vegstrekninger lagt inn. Ved Statens vegvesens arbeid med trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua har utgangspunktet vært prosjekter som er prioritert i handlingsprogrammet for perioden 2006-2015. Data for bl.a. Hardangerbrua, Vossepakka, Jondalstunnelen og ny ferjekai på Årsnes er således lagt inn.

Alle de fire alternative rutene er beregnet på samme måte, og det er ikke lagt inn skjønnsmessige korreksjoner. Slike korreksjoner blir utført maskinelt ut fra data fra Vegdatabanken. Beregningene tar også hensyn til ventetid på ferjer. For hvert ferjesamband er det lagt inn en gjennomsnittlig ventetid der det bl.a. er tatt hensyn til frekvensen på avganger i ferjesambandet.

I modellen har de ulike rutene en teoretisk, framtidig gjennomsnittlig kjørehastighet på 65-70 km/t. Dette er trolig i overkant av hva som er realistisk på dagens vegnett, men det vil slå ut i samme retning for alle alternativene.

Reisetidene for de fire alternative rutene mellom Odda og Bergen er som sagt teoretisk beregnet. Beregningene er basert på at prosjektene som er prioritert i handlingsprogrammet for perioden 2006-2015 er gjennomført. Disse reisetidene er ikke direkte sammenlignbare med reisetidene ved den omtalte testkjøringen. Vegdirektoratet mener at det ikke er framkommet opplysninger som bør føre til at trafikkgrunnlaget bør revideres. Jeg ser ingen grunn til å overprøve Vegdirektoratets synspunkt.

Vedlegg til svar:

Kart som viser reisetidene mellom Odda og Bergen via ulike aktuelle reiseruter.