Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:196 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 14.11.2006
Besvart: 20.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): NAV ble innført med den hovedbegrunnelse at alle velferdstjenester skulle samles på ett sted, og at brukerne skulle henvende seg til ett kontor og en person for å få sin situasjon vurdert helhetlig. Det ser ut til at NAV i dag fremdeles er delt inn i sektorer, NAV Trygd, NAV Arbeid osv. NAV i Oslo er f.eks. delt inn i Arbeidslivssenter, Intro, Jobbservice osv.
Mener statsråden dette er i tråd med intensjonen bak innføringen av NAV?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet Ny Arbeids- og velferdsreform våren 2005 var intensjonen helt klart at arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor skulle samles i et kontor og at arbeidskontor og trygdekontor skulle samles i en organisasjon. Videre var det hensikten at brukeren skulle ha en konsulent å forholde seg til og at brukerens situasjon skulle sees under ett av en konsulent som skulle ha oversikt over vedkommendes totale situasjon for å unngå delvurderinger på forskjellige områder. Fra forskjellige hold får vi nå inntrykk av at NAV deles opp på tilnærmet samme måte som tidligere med en arbeidsdel og en trygdedel samt en rekke underavdelinger på de forskjellige områdene. Dette kan ikke være i tråd med de intensjoner Stortinget har lagt til grunn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: NAV-reformen innebærer at det skal etableres lokale arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor) som dekker alle landets kommuner innen utgangen av 2009. NAV-kontorene skal baseres på samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten ble opprettet 1. juli og er en sammenslåing av tidligere Aetat og trygdeetaten. NAV-kontoret skal være brukernes kontaktpunkt til Arbeids- og velferdsforvaltningen, der som et minimum også økonomisk sosialhjelp skal inkluderes i tillegg til tjenester gitt av tidligere trygdekontor og arbeidskontor.

I St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny Arbeids- og velferdsforvaltning heter det blant annet at "Regjeringen tar sikte på at førstelinjetjenesten i det alt vesentlige skal være samlokalisert over hele landet innen 2010". Denne tidsplanen er ytterligere spesifisert i statsbudsjettet for 2007, der det er lagt til grunn at det skal etableres om lag 110 NAV-kontorer i 2007 og at de resterende kontorene skal etableres i 2008 og 2009. I tillegg er det etablert 20 pilotkontorer i 2006.

Før det etableres NAV-kontor i en kommune, vil tilbudet til brukerne være basert på eksisterende kontorstruktur. I en overgangsperiode vil det dermed være både NAV-kontor, sosialkontor, tidligere trygdekontor og tidligere arbeidskontor. De siste kontorene er i reformperioden, fram til 2010, gitt navnene NAV Trygd og NAV Arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet utreder høsten 2006 hvilke oppgaver som ikke krever direkte brukernærhet, og som kan legges til nye regionale eller nasjonale spesialenheter. Både Aetat og trygdeetaten hadde etablert slike enheter. Forutsetningen for å etablere nye spesialenheter er at tjenestene skal framstå som helhetlige for brukerne og at det ikke etableres nye gråsoner mellom NAV-kontor og spesialenheter.

NAV-reformen er en krevende prosess som skal gjennomføres over fire år. I reformperioden vil kontorstrukturen i arbeids- og velferdsforvaltningen ha elementer av både ny og gammel organisering. Arbeids- og velferdsetaten og de kommunene som har etablert pilotkontor arbeider nå aktivt med å utvikle nye arbeidsprosesser og kompetansen på NAV-kontorene slik at kontorene skal kunne gi brukerne et helhetlig tilbud i tråd med Stortingets intensjon. Videre tilrettelegges IKT-systemene ved NAV-kontorene slik at saksbehandling på tvers av tidligere forvaltningsnivåer forenkles. Erfaringen fra pilotkontorene skal benyttes aktivt i etableringen av nye NAV-kontor.

Når NAV-reformen er gjennomført, skal hele Arbeids- og velferdsforvaltningen fremstå i henhold til Stortingets intensjoner. Jeg kan ikke se at dagens organisering av Arbeids- og velferdsetaten bryter med Stortingets intensjoner. Men jeg vil også understreke at det er viktig at kommunene og Arbeids- og velferdsetaten i fellesskap får tid til å utvikle sitt partnerskap.