Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:446 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 25.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Som ledd i gjennomføringen av finnmarksloven vedtok Stortinget at det skulle opprettes en kommisjon som skal kartlegge eksisterende rettigheter, samt en særdomstol, utmarksdomstolen for Finnmark, som skal behandle tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et felt. Målsettingen har vært at Finnmarkskommisjonen skulle være på plass innen 1. januar 2007.
Hva er status for opprettelsen av Finnmarkskommisjonen, og når kan det forventes at Finnmarkskommisjonen faktisk kan starte sitt arbeid?

Begrunnelse

Jeg tillater meg å vise til Stortingets behandling av finnmarksloven. Loven trådte i kraft 17. juni 2005 og formelt ble Finnmarkseiendommen overtatt av Finnmarkseiendommens styre 1. juli 2006. Selv om finnmarksloven har vært kontroversiell lokalt, er det nå viktig å sikre en god gjennomføring og at sentrale organer som Finnmarkskommisjonen kommer på plass. Dette er nødvendig for å få fremdrift i prosessene i Finnmark når det gjelder å avklare lokale rettighetsspørsmål og derigjennom tilrettelegge for aktiv næringsutvikling i fylket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Innst. O. nr. 90 (2004-2005) vedrørende finnmarksloven forutsatte justiskomiteen at "Finnmark fylkeskommune, Sametinget, kommunene i Finnmark og brukerorganisasjoner mfl." ble gitt adgang til å uttale seg om det nærmere opplegget for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark, jf. innstillingen side 17. Et utkast til forskrift om nærmere bestemmelser om kommisjonen og utmarksdomstolen var på en bred høring i tidsrommet 26. juni til 15. september 2006.

I høringsnotatet 26. juni 2006 fremhevet departementet to spørsmål:

1. Bør det overordnede, administrative ansvaret for kommisjonen og utmarksdomstolen legges til Domstoladministrasjonen?

2. Bør kommisjonen kartlegge interne rettighetsspørsmål innen reindriften?

Under høringen var det bred enighet om at det overordnede, administrative ansvaret burde legges til Domstoladministrasjonen, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) Justisdepartementet og Budsjett-innst. S. nr. 4 (2006-2007) der det ble foreslått at det for 2007 ble bevilget 10 mill. kr til etablering og drift av kommisjonen og etablering av utmarksdomstolen. Det var delte meninger om i hvilken utstrekning kommisjonen burde kartlegge interne rettighetsspørsmål innen reindriften.

Forskriften faller inn under den avtalen om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget som ble underskrevet av kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten 11. mai 2005. Departementet vil om kort tid invitere Sametinget og Finnmark fylkeskommune til en konsultasjon. I forbindelse med finnmarksloven har både departementet og justiskomiteen behandlet fylkeskommunen på lik linje med Sametinget.

Det vil imidlertid kunne ta noe tid å finne frem til kommisjonens sammensetning. Justiskomiteen har forutsatt at "både Sametinget, fylkestinget, reindriften og ulike brukerrepresentanter får mulighet til å uttale seg om sammensetningen", jf. innstillingen side 19. Det vil være verdifullt om kommisjonen kan settes sammen med en høy grad av konsensus blant interessentene. Jeg håper denne prosessen kan være avsluttet og kommisjonen oppnevnt så snart som mulig, fortrinnsvis i løpet av våren.

For ordens skyld nevner jeg at spørsmålet etter avtale med stortingsrepresentant Aspaker er gjengitt noe annerledes enn i brevet fra Stortingets presidentskap uten at det har noen betydning for spørsmålets meningsinnhold.