Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:559 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 07.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kan statsråden bekrefte at brev til Markakommunene (Ref: 200700148) ikke vil forhindre at Oslo kommune kan gjøre de nødvendige vedtak i medhold av plan- og bygningsloven, som skal til for å gjenreise Midtstubakken, en total renovering av Holmenkollbakken og oppføring av de øvrige stadionanlegg som i henhold til søknaden må på plass i god tid før VM i 2011?

Begrunnelse

I brev fra Miljøverndepartementet (200700148) udatert, til Markakommunene bekjentgjør Miljøverndepartementet overfor de kommuner som vil bli berørte av egen markalov for Oslomarka, at arbeidet med slik lov er igangsatt. I brevet fremgår det også at Miljøverndepartementet og Regjeringen legger til grunn for sitt arbeid et ønske om "sikring av grensen og gi bestemmelser om arealbruken." I brevet fremkommer det imidlertid også at "Departementet ber om at kommunene ikke vedtar nye arealplaner etter plan- og bygningsloven eller gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innenfor markaområdet inntil rikspolitiske bestemmelser med midlertidig fastsatt markagrense er vedtatt". Det står ingenting i brevet om når en lov kan påregnes å være trådt i kraft, men så vidt representanten vet kan ikke ikrafttredelse av slik lov forventes å finne sted før tidligst sommeren 2008.
FIS (Det internasjonale Skiforbundet) har tildelt Oslo VM i Nordiske grener i 2011. En av forutsetningene for dette var at Midtstubakken skulle bygges opp igjen og at Holmenkollbakken skulle gjennomgå en full renovering og forstørring. Vedtak i medhold av Plan- og bygningsloven om å gjennomføre disse to prosjektene kan ikke gjøres dersom Miljøverndepartementet står ved sitt brev til blant andre Oslo kommune.
At staten fratar lokalpolitikerne forvaltningsrett over kommunens arealer er prinsipielt betenkelig uansett. Allikevel skjer slike vedtak til stadighet. Vernet av Oslomarka er spesielt på mange måter. Hjemmet til 1500 mennesker vil komme innenfor verneområdet. Bare kulturminnevernene av Røros og bryggene i Bergen og Ålesund kan måle seg i så måte. Videre vil et vern gjennom egen markalov pålegge lokalpolitikerne sterke begrensninger i forhold planlegging av byens fremtidige vekst og utvikling. Det blir allikevel et stort paradoks dersom denne prosessen skal komme i veien for den folkefesten Ski-VM 2011 kan bli. VM er et arrangement som et samlet politisk miljø, både i Oslo kommune og i Stortinget ønsket skulle arrangeres i Oslo.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det er ikke min intensjon å stenge for nødvendige anlegg i forbindelse med VM på ski i 2011.

Brevet til kommunene, herunder Oslo kommune, inneholder en henstilling om at kommunene ikke vedtar nye arealplaner etter plan- og bygningsloven eller gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innenfor markaområdet inntil rikspolitiske bestemmelser med midlertidig fastsatt markagrense er vedtatt. Dette skal etter planen skje innen sommeren 2007.

Hvis det i forbindelse med planleggingen av verdensmesterskapet kommer forslag om å bygge idrettsanlegg innenfor markagrensen, vil spørsmålet om lokalisering og omfang av slike anlegg i utgangspunktet avklares gjennom utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven på vanlig måte.