Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:654 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 01.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Det har vært flere medieoppslag den siste tida om kronisk utmattelsessyndrom (ME). Jeg har sjøl blitt kontakta av pårørende til ME-pasienter, og disse føler ikke seg godt nok ivaretatt av norsk helsetjeneste. Jeg er svært usikker på om vi har nok kunnskap, kompetanse og rutiner i helsevesenet for hjelpe folk med denne diagnosen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre de sjukeste pasientene med ME tryggere og bedre behandling i helsevesenet?

Begrunnelse

Myalgisk encefalopati (ME) er på folkemunne ofte kalt kronisk utmattelsessyndrom. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet er det sannsynlig mellom 9 000 og 18 000 personer i Norge med ME, hvorav ca. 300 er barn. Det er ca. 50 personer, etter hva jeg kjenner til, som ligger alvorlig pleietrengende i skjermede omgivelser. I tillegg kommer det et ukjent antall sterkt pleietrengende pasienter som ligger hjemme. Sjukdomsforløpet varierer hos mange pasienter, og det er faglig uenighet om diagnostiske kriterier og behandling. Pårørende opplever at det ikke finnes tilbud til de aller sjukeste. Det samme viser for så vidt også en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Den viser at mange av de behandlingsformer som brukes i dag, ikke har dokumentert effekt. Den viser også at det mangler studier av de aller sjukeste pasientene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg ønsker å styrke tilbudet til pasienter med myalgisk encefalopati (ME), særlig de aller sykeste, og bidra til at helsepersonell skal få bedre kunnskap om denne sykdommen. Jeg har derfor i årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene gitt pålegg om å sikre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen samt å bruke diagnostiske kriterier for å identifisere pasienter med ME.

Det er viktig at vi sikrer at den behandlingen som gis har dokumentert effekt, og at vi iverksetter de riktige tiltakene for å styrke tilbudet til denne pasientgruppen. Jeg har derfor i tillegg bedt om en faglig anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet på bakgrunn av den foreliggende kunnskapsoppsummeringen fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten "Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) og tilgjengelig kunnskap. Denne faglige anbefalingen vil være viktig for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes både for å styrke kunnskapen om ME både i primær- og spesialisthelsetjenesten og sikre et godt behandlings- og omsorgstilbud til denne pasientgruppen. Anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet vil foreligge i løpet av kort tid og vil deretter bli fulgt opp av departementet.

Sist vil jeg vise til at det i St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening om framtidas omsorgstjenester, som nå er til behandling i Stortinget, er lagt til rette for at den kommunale helse- og sosialtjenesten i fremtiden skal kunne møte behovet fra andre brukergrupper enn de som tradisjonelt har fått pleie- og omsorgstjenester. Dette vil bl.a. innebære oppbygging av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder, etablering av nye boformer og hjemmetjenestetilbud til pasienter og pårørende for de nye brukergruppene, herunder ME-pasienter.