Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:984 (2006-2007)
Innlevert: 27.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til å endre lovverket for å sikre at kriminalomsorgen kan parkere der de ønsker når de skal eskortere innsatte til tannlege, lege etc?

Begrunnelse

Media har den senere tid vist eksempler på hvordan veitrafikkloven forbyr at kriminalomsorgen på samme måte som politiet kan parkere der det er formålstjenlig når de f.eks. skal eskortere en innsatt til tannlegen. Dette innebærer at innsatte blir utsatt for en form for gapestokk, at sikkerheten kan bli skadelidende, og det påfører også kriminalomsorgen unødvendige kostnader.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg går ut ifra at de medieoppslag representanten Oktay Dahl refererer til knytter seg til fremstillinger fra Skien fengsel, og jeg har derfor bedt KSF om å ta kontakt med region Sør for å få en nærmere redegjørelse. KSF har opplyst at Skien fengsel ser det som problematisk at de ikke har mulighet til å parkere tjenestebilene på en hensiktsmessig måte i forbindelse med fremstillinger. På denne bakgrunn har fengslet sendt en søknad om dispensasjon fra de ordinære parkeringsbestemmelsene til Skien kommune. Jeg har fått opplyst at fengslet har fått avslag på søknaden om dispensasjon, men at kommunens vedtak er påklaget.

Når det gjelder situasjonen ved Skien fengsel, har KSF opplyst at de avventer utfallet av klagesaksbehandlingen. Jeg har ikke mottatt andre signaler fra kriminalomsorgen om at gjeldende parkeringsbestemmelser oppleves som et problem. Jeg vil likevel be KSF om å undersøke hvorvidt dagens parkeringsbestemmelser oppleves som uhensiktsmessige for kriminalomsorgen generelt. Såfremt jeg får ytterligere signaler om at gjeldende lovverk er et problem, vil jeg ta et initiativ overfor samferdselsmyndighetene for å få en vurdering av om det eksisterende lovverket ivaretar kriminalomsorgens behov godt nok.