Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1069 (2006-2007)
Innlevert: 21.05.2007
Sendt: 22.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I et brev av 16. mai 2007 til Akershus fylke og Oslo skriver Samferdselsdepartementet: "Etableringen av betalingssnittet i Bærum må derfor ikke legge bindinger for vurderinger av E18-utbyggingen." Dette skaper usikkerhet. Det må ikke herske noen tvil om at dersom det etableres et nytt betalingssnitt i Bærum, så blir nye E18 realisert. Jeg vil be statsråden om å fjerne all tvil:
Kan statsråden bekrefte at dersom det nye betalingssnittet etableres, så blir nye E18 realisert, eller kan man risikere bom og ingen vei?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å følge opp det lokale ønsket om å komme i gang med bompengeinnkreving for Oslopakke 3 så tidlig som mulig, samtidig som at pakken blir gjenstand for en grundig vurdering (KS1), er det som kjent lagt opp til å legge Oslopakke 3 fram for Stortinget i to trinn.

Det legges opp til at Trinn 1 legges fram sent høsten 2007. Formålet med framlegget, og Stortingets behandling, er å sikre at innkrevingen i Oslopakke 3 kan komme i gang så tidlig som mulig i 2008, og at allerede igangsatte prosjekter blir sikret finansiering.

Det legges videre opp til at Trinn 2 blir lagt fram i sammenheng med Nasjonal transportplan 2010-2019 i desember 2008. Her vil den samlede utbyggingsplanen og helheten i Oslopakke 3 bli presentert, bl.a. på bakgrunn av arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen (KS1) og prioriteringer som er gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan. Det er viktig at omtalen i trinn 1 ikke binder opp handlingsrommet fram mot framlegget av trinn 2. Utbyggingen av E18 utgjør en betydelig del av Oslopakke 3, og det er derfor viktig at denne behandles i trinn 2-framlegget på linje med alle de andre prosjektene. Jeg viser bl.a. til at det i KS1-oppdraget til etatene spesielt er bedt om at det blir gjort en partiell analyse av E18 Vestkorridoren og konsekvensene for det tilstøtende vegnettet.

Siden det ekstra betalingssnittet i Bærum er en del av innkrevingsordningen for Oslopakke 3, vil det være naturlig at dette omtales i trinn 1-framlegget av pakken. Hvorvidt det skal legges opp til å starte opp innkreving i det nye betalingssnittet allerede i trinn 1 vil være opp til lokale myndigheter å bestemme, bl.a. basert på forutsetningen om at innholdet i pakka først skal tas stilling til i trinn 2. Det må uansett foreligge lokalpolitiske vedtak om utformingen av betalingssnittet i Bærum, samt reguleringsplan for selve betalingssnittet før etablering. I Samferdselsdepartementets brev til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune av 16. mai 2007 meddeles at staten ikke vil motsette seg etablering av nytt betalingssnitt i Bærum som et ledd i trinn 1 i Oslopakke 3 under forutsetning av at de ovennevnte vilkår er oppfylt. Alternativet vil være å avvente etablering av betalingssnittet i Bærum til framlegget av trinn 2 i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er opp til lokale myndigheter å velge mellom alternativene.

Jeg er selvsagt innforstått med at innkrevingen i et ekstra betalingssnitt i Bærum har koblinger til utbyggingen av E18 Vestkorridoren, og at denne utbyggingen har vært av de avgjørende momentene for å oppnå lokal enighet om utformingen av Oslopakke 3. Jeg kan likevel ikke løsrive vurderingen av dette store utbyggingsprosjektet fra resten av pakken. Jeg vil imidlertid påpeke at jeg er fullstendig klar over at Oslopakke 3 ikke vil kunne realiseres uten at E18 med tilstøtende vegnett er omfattet av pakken.