Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1230 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Lørenskog kommune har de siste årene lagt ned store landbruksområder ved omregulering og det resulterer i at det blir stadig færre bønder i kommunen. Kommunestyret skal 20. juni d.å. vedta en reguleringsplan som vil gi en rekke pålegg i forbindelse med drift og vedlikehold.
Mener statsråden at disse bindingene er forenlig med et ønske om et produktivt og levedyktig landbruk?

Begrunnelse

I reguleringsplanen står det blant annet: "Området kan ikke tas i bruk til nye typer produksjon som vil gi vesentlige endringer i landskapsbildet med hensyn til terreng, vegetasjon eller estetisk uttrykk." Videre kan en lese: "Bygningenes konstruksjon og eksteriør skal bevares slik de er i dag eller tilbakeføres til mer opprinnelig karakter. Er utskifting nødvendig, skal bare de defekte bygningsdeler erstattes. Nye deler skal være lik de opprinnelige." Det står også: "Bebyggelsen skal bevares gjennom kontinuerlig vedlikehold og reparasjoner fremfor utskifting og fornying. Eier skal sørge for at byggverk og andre installasjoner holdes i en slik stand at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spørsmålet som reises, gjelder en reguleringsplan som er under behandling i Lørenskog kommune. Kommunen ønsker gjennom reguleringsbestemmelser å legge bindinger på landbruksdriften i den grad at det ikke tillates vesentlige endringer i landskapsbilde og eksisterende bygninger.

Det er på nåværende tidspunkt ikke klart om saken er ferdig behandlet, jeg viser til at reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven § 27-3 kan påklages, og jeg vil på denne bakgrunn ikke uttale meg konkret til gjeldende sak.

Det er likevel slik at kommunen gjennom regulering har sin fulle rett til å legge strenge føringer for all næringsvirksomhet, også landbruk, dersom kommunen finner dette hensiktsmessig, for eksempel i områder av stor kulturhistorisk verdi.

Jeg ser likevel ikke hindringer for at det fortsatt kan drives et produktivt og levedyktig landbruk i områder med slike reguleringsbestemmelser. Etter min oppfatning vil ikke normale vekstskifter i jordbruket innebære vesentlige endringer av landskapsbildet, men en naturlig variasjon i jordbrukslandskapet.

Vedlikehold og ivaretakelse av bygninger bør ikke være negativt for et levedyktig landbruk. Vi har nettopp gjennom årets jordbruksavtale satt av midler til et eget nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap som vil imøtekomme behovet for kunnskap om utforming og bruk av nye og gamle landbruksbygg, for å sikre at kulturlandskapsverdiene blir ivaretatt.