Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 28.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden granske alle forhold som fremkommer i rapporten om tunnelsikkerhet utarbeidet av den bransjesammensatte arbeidsgruppen og forholdet mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen?

Begrunnelse

Statens vegvesens internrapport om sikring av Hanekleivtunnelen peker på at det tidligere har vært uklare roller og ansvarsforhold i Statens vegvesen. Den bransjesammensatte rapporten om tunnelsikkerhet peker på at ved tunnelbygging i Norge har det utviklet seg en praksis der det er mulig å unnlate å følge alle krav til egne og andres standarder, prosedyrer og regler. Venstre vil peke på at en gransking også må omfatte forhold mellom Samferdselsdepartementet og de enkelte deler av Statens vegvesen, herunder forutsetninger for bevilgninger, økonomiske rammer og fremdrift samt direkte kontroll- og instruksjonsmyndighet. Alle forhold som er relevante for å kartlegge faktum, årsaker og mulige systemfeil, bør granskes.
Statsråden har sagt ved en tidligere anledning at hun vil at eksterne miljø skal få i oppdrag å undersøke forholdene i hele Statens vegvesen på bakgrunn av internrapporten om Hankleivtunnelen. Det at bare Hanekleivraset granskes, vil bidra til at sentrale forhold ikke blir avdekket og som dreier seg om dagens organisering og forholdet mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan forsikre representanten Tenden om at Stortinget vil få en grundig orientering om ansvarsforholdene i forbindelse med raset i Hanekleivtunnelen, slik jeg også orienterte om seinest i debatten i Stortinget 14. juni 2007 i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 68 (2006-2007). Stortinget ble også orientert om at jeg ville gi et eksternt miljø i oppdrag å undersøke styrings- og ansvarsforholdene i hele organisasjonen til Statens vegvesen når det gjelder denne saken. Den 21. juni 2007 lyste Samferdselsdepartementet ut på anbud et oppdrag om "Vurdering av deler av Statens vegvesens virksomhet". Av mandatet for dette oppdraget framgår det at det eksterne miljøet som blir valgt, blant annet skal se på hvordan ansvarsforhold knyttet til Statens vegvesen sine systemer for rapporteringer og formidling av ulike typer styringsinformasjon er ivaretatt gjennom dagens organisering av etaten og ved behov foreslå mulige endringer i disse.

Når det gjelder rapporten fra den nevnte bransjesammensatte arbeidsgruppen er det der full enighet om de forslagene til forbedringer som er presentert. Implementeringen av de ulike forslagene vil bli gjort av Statens vegvesen i et åpent og nært samarbeid med de øvrige delene av tunnelbransjen.

De ulike arbeidene som representanten Tenden refererer til, både i selve spørsmålet og i begrunnelsen for spørsmålet, vil alle inngå som grunnlagsmateriale for departementets videre arbeid med saken og for min orientering til Stortinget.