Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1308 (2006-2007)
Innlevert: 27.06.2007
Sendt: 27.06.2007
Besvart: 01.08.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Når vil den midlertidige stengingen av Lysaker stasjon finne sted, og går utbyggingen økonomisk som planlagt?

Begrunnelse

Fremdriftsplanen ved nye Lysaker stasjon tilsier at togtrafikken sommeren 2007 flyttes over til de nye sporene. Dette gjøres mens toget erstattes med buss i en periode på 9 dager. Planen er at dette skal skje i fellesferien. Hvis dette ikke går som planlagt, vil det skape store problemer for dagpendlerne til og fra Oslo. Undertegnede har også blitt kjent med at det kan skje en budsjettsprekk ved nye Lysaker stasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I henhold til framdriftsplanen for Lysaker stasjon ble to nye spor tatt i bruk natt til 30. juli 2007, slik at dagens to spor kan rives og erstattes med nye til hele Lysaker stasjon ferdigstilles sommeren 2009. For å få lagt om togtrafikken, ble Drammenbanen stengt fra 22. juli til 29. juli 2007. Slike stenginger legges fortrinnsvis til sommerferien slik at færrest mulig reisende berøres, og for at det skal være tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle trafikken med busser. Planleggingen av en slik stenging pågår i mer enn ett år, og det er derfor svært viktig at anleggsarbeidene i forkant blir ferdigstilt i henhold til framdriftsplanen.

Arbeidene med Lysaker stasjon har av ulike årsaker ligget etter framdriftsplanen siden sommeren 2006. Jernbaneverket har iverksatt en rekke tiltak for å ta igjen det tapte, og trafikkomleggingen 30. juli 2007 ble gjennomført som planlagt.

Kostnadsoverslaget for Lysaker stasjon er senest omtalt overfor Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2007. Under omtalen av Lysaker stasjon i St.prp. nr. 1 (2006-2007), side 97, heter det bl.a. at:

[...]

Prosjektet er kvalitetssikret i henhold til retningslinjene for kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter på over 500 mill. kr. i 2006, og har en kostnadsramme på 1 033 mill. 2006-kr og en styringsramme på 954 mill. 2006-kr. Rammene er justert for valg av elektronisk sikringsanlegg. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det angitt at det er usikkerhet knyttet til konsekvensene av reguleringsplanvedtaket samt prisstigning i anleggsmarkedet. I løpet av våren 2006 er alle grunnarbeidskontraktene på prosjektet inngått. Disse viser en kostnadsøkning på ca. 20 pst. i forhold til godkjente rammer. Nye tiltak for å bedre tilgjengeligheten og sikkerheten har også medført økte kostnader. På bakgrunn av dette økes kostnadsrammen til 1 166 mill. 2007-kr og styringsrammen til 1 084 mill. 2007-kr."

Per 1. juli 2007 er Jernbaneverkets prognose at den justerte kostnadsrammen vil holde. Det er imidlertid knyttet usikkerhet henholdsvis til ansvarsforholdene omkring den forsinkelsen som har oppstått, og de konsekvenser som følger av vedtaket i Akershus fylkeskommune 10. mai 2007 om å etablere Fornebubanen som en bybane i stedet for en automatbane.