Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1322 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 04.07.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken bakgrunn kan statsministeren hevde at det er satset på en ordning med gratis PC til elevene i videregående opplæring?

Begrunnelse

På nettsiden til avisen Utdanning (www.utdanning.ws) står det en omtale av at statsministeren vil ha fart på skolepolitikken (27. juni 2007). Nettstedet skriver bl.a. følgende: "VG ville vite om Regjeringas barnehagesatsning hadde gått ut over skolesatsinga. Statsministeren avviste det og minnet om satsinga på flere lærere og gratis PC-er til elevene i videregående opplæring."
Etter det spørreren erfarer, har Regjeringen nylig besluttet at bærbar PC ikke skal anses som nødvendig læremiddel. Det innebærer at elevene ikke får gratis PC i videregående opplæring.
Fremskrittspartiet er blant de partiene på Stortinget som har vært uenig med Regjeringen i denne beslutningen.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Spørsmålet ble overført fra statsministeren.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007 ble det innført gratis læremidler i videregående opplæring. Ordningen trer i kraft høsten 2007 for elever på videregående trinn 2. Det er lovfestet i henholdsvis opplæringsloven §§ 3-1 og 4A-3 og friskoleloven § 6-2 at skoleeier har ansvar for å holde elevene i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og nødvendig digitalt utstyr. Fylkeskommunene fikk økt sin bevilgning med 287,4 mill. kr i budsjettet for 2007 til læremidler i videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at skoleeier har det digitale utstyret som er nødvendig for at elevene skal kunne nå kompetansemålene i læreplanene. At elevene har bærbare PC-er er ingen nødvendig forutsetning. Det er opp til skoleeier (fylkeskommunene) om de ønsker å organisere opplæringen på en slik måte at elevene må ha bærbar PC. Skoleeier kan kreve en mindre egenandel fra elevene forutsatt at elevene får en innsparing knyttet til utgifter til annet individuelt utstyr, for eksempel kalkulator og kladdebøker.

PC-tettheten i videregående opplæring er forbedret de siste årene og må anses som god. Skoleåret 2006-2007 er det i gjennomsnitt 1,83 elever pr. PC i videregående opplæring. Tilsvarende tall i 2004-2005 var 2,49 elever pr. PC.

Det er bevilget 50 mill. kr til utvikling av digitale læremidler i videregående opplæring.

Dessuten vil jeg vise til at flere av ressursindikatorene for grunnskolen viser økt

ressursbruk det siste året. Det er sannsynlig at det gode kommuneopplegget de siste årene har medvirket til denne utviklingen:

- KOSTRA-tall for 2006 viser at korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev økte fra 2005 til 2006 med 5,8 pst. Fra 2004 til 2005 var økningen kun på kun 0,1 pst.

- Det er en økning i antall årsverk i grunnskolen fra skoleåret 2005/2006 til skoleåret 2006/2007, samtidig som at elevtallet har gått ned. Dette har gitt seg utslag i en svak forbedring i antall elever pr. lærerårsverk fra skoleåret 2005/2006 til 2006/2007, fra 12,3 til 12,1 elever pr. lærerårsverk i kommunale skoler. Gjennomsnittlig beregnet gruppestørrelse har holdt seg stabil i samme periode.

- PC-tettheten er styrket i løpet av de tre siste skoleårene i hele grunnskolen. Skoleåret 2006/2007 er det i rene barneskoler 5,3 elever pr. maskin. Dette er en forebedring fra 2004/2005 da det i gjennomsnitt var 7,1 elever pr. maskin. Skoleåret 2006/2007 var det videre 4,2 elever pr. maskin i kombinerte barne- og ungdomsskoler og 4,1 elever pr. maskin i rene ungdomsskoler. Dette er en forbedring fra 2004/2005 fra henholdsvis 6 elever pr. maskin og 5,9 elever pr. maskin.

I tillegg til barnehagesatsingen har Regjeringen funnet rom bl.a. for styrket kommuneøkonomi, satsing på gratis læremidler i videregående opplæring og frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn. Barnehagesatsingen kan derfor ikke sies å ha gått ut over Regjeringens skolesatsing.