Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:11 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er begrunnelsen for at Posten Norge AS skal unntas offentlighetslovens virkeområde?

Begrunnelse

I høringsnotatet fra Justisdepartementet om forskrift til den nye offentlighetsloven kommer det fram at Posten Norge AS skal unntas som helhet fra offentlighetslovens virkeområde. I notatet skriver departementet at "Posten Noreg AS ville truleg falle utanfor lova allereie etter § 2 første ledd andre punktum, men det kan likevel vere grunn til å klargjere dette." Lovens § 2 første ledd andre punktum bestemmer at loven ikke gjelder "rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private."
Etter initiativ fra Bondevik II-regjeringen vedtok Stortinget at eneretten til Posten Norge AS skulle avvikles fra 1. januar 2007. Vedtaket er nå opphevet av Stortinget etter initiativ fra den sittende regjeringen.
Dersom det fortsatt er Regjeringens syn at deler av postmonopolet skal bestå, er det rimelig at Posten Norge AS omfattes av offentlighetslovens virkeområde. Det er åpenbart at Posten Norge AS vil ha behov for å unnta en del dokumenter. Det er imidlertid hjemmel for dette i både den nye og den gamle offentlighetsloven, for eksempel etter bestemmelser om at interne dokumenter kan unndras offentlighet. At noen dokumenter bør unntas offentlighet er ingen grunn til at virksomheten som helhet bør unntas offentlighetsloven. Det ønskes derfor svar på hvorfor departementet ønsker å unnta Posten Norge AS som helhet fra offentlig innsyn.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet knytter seg til et av forslagene i utkastet til forskrift til lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) som Justisdepartementet sendte på høring 4. september 2007. Regjeringen vil først ta endelig stilling til innholdet i forskriften etter høringen i lys av de innkomne høringsuttalelser. Nedenfor redegjøres det for de foreløpige vurderinger som ligger til grunn for den utforming forslaget fikk på det punktet spørsmålet gjelder:

Etter offentleglova § 2 første ledd første punktum bokstav c jf. annet punktum vil et selvstendig rettssubjekt hvor staten har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i rettssubjektets øverste organ være omfattet av loven, med mindre rettssubjektet hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Det arbeides med sikte på at offentleglova skal tre i kraft 1. januar 2008.

Staten eier samtlige aksjer i Posten Norge AS, slik at vilkåret i offentleglova § 2 første ledd bokstav c er oppfylt. Selv om Posten Norge AS har enerett på visse områder av virksomheten, er den vesentligste del av selskapets omsetning knyttet til områder hvor selskapet ikke har enerett og er utsatt for konkurranse fra private. I forskriftsutkastet er det foreslått at Posten Norge ikke skal være omfattet av offentleglova, jf. forskriftutkastet § 1 første ledd bokstav e. Denne forskriftsbestemmelsen vil eventuelt være hjemlet i offentleglova § 2 annet ledd første punktum. Begrunnelsen for forslaget er at en så vidt stor del av Posten Norge AS sin virksomhet består i næringsvirksomhet som drives i konkurranse med og på samme vilkår som private. Dette medfører trolig at Posten Norge AS allerede vil falle utenom virkeområdet til offentleglova etter § 2 første ledd annet punktum, men det er likevel foreslått en uttrykkelig bestemmelse i forskriftsutkastet for å klargjøre dette, jf. Justisdepartementets høringsnotat 4. september 2007 punkt 2.1.2 (på s. 3). Forslaget representerer ikke noen innskrenking av innsynsretten hos Posten Norge AS i forhold til dagens situasjon, siden Posten Norge ikke er omfattet av gjeldende offentlighetslov.