Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:232 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 26.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det meldes om en utvikling der rollen som revisjonsenhet og sekretariat for kontrollutvalgene i større grad blandes sammen.
Er en slik utvikling i tråd med loven og intensjonen om skille mellom bestiller og utfører?

Begrunnelse

Ved lovendring av kommuneloven i 2003 ble det åpnet for at private revisjonsselskap kunne revidere kommunene på lik linje med kommunens egen revisjon. Uavhengig av løsning om privat eller kommunal leverandør av revisjonstjenestene ble kommunene pålagt å sikre sekretærbistand til kontrollutvalgene. Betingelsen var at det ikke kunne være oppdragsansvarlig revisor eller kommunens administrasjon hvor administrasjonen kunne ha organisasjons- eller instruksjonsmyndighet over. I stor har kommunene valgt å følge dette med ulike løsninger, selv om ikke de har kjøpt private revisjonstjenester. Men noen kommuner og fylker har i det siste begynt å bevege seg bort fra dette. I den sammenheng viser jeg til brevet fra Kontrollutvalgssekretariatet Nordmøre til Kommunal- og regionaldepartementet som til nå ikke er besvart.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er opptatt av at forholdet mellom kontrollutvalget/kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen er ryddig og forståelig. Det har i praksis vokst frem modeller der kontrollutvalget/sekretariatet for kontrollutvalg blandes sammen med revisjon. En problemstilling er om leder av kontrollutvalget eller ansatt i sekretariatet for kontrollutvalget samtidig kan være den som utfører revisjonsoppdraget. En annen problemstilling er hvorvidt medlemmer av kontrollutvalget eller ansatte i kontrollutvalgets sekretariat kan sitte i styret for et revisjonsselskap.

Det er en vesensforskjell på "den som utfører revisjonsoppdrag", slik det gjerne er uttrykt i regelverket, og den som sitter i et styre for et revisjonsselskap. Rollekonfliktene er vesentlig sterkere dersom medlem av kontrollutvalget eller en som er ansatt i sekretariatet for kontrollutvalget også er "den som utfører revisjonsoppdrag". Ifølge forskrift av 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 kan den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.

I utgangspunktet er det ikke rettslige hindringer i veien for at kontrollutvalgets leder eller ansatt i kontrollutvalgets sekretariat sitter i styret for revisjonsselskap som reviderer kommunen. Det kan imidlertid oppstå situasjoner der vedkommende vil være inhabil iht. forvaltningslovens regler. Om slik inhabilitet foreligger må vurderes fra sak til sak. Selv om en leder av kontrollutvalget eller ansatt i kontrollutvalgets sekretariat som sitter i styret for revisjonen ikke nødvendigvis vil være inhabil i enhver situasjon, kan det tenkes at denne personen vil være inhabil etter forvaltningslovens regler så hyppig at det vil kunne skape vanskeligheter for gjennomføringen av kontrollutvalgets arbeid. Kommunal- og regionaldepartementet anbefaler generelt sett kommuner og fylkeskommuner ikke å innrette seg på en slik måte at hyppig inhabilitet skaper problemer for utføringen av virksomheten.

Jeg er opptatt av at det skal være mulig å finne praktikable og gode løsninger lokalt. Det har vist seg at det ikke er uproblematisk i alle kommuner å finne revisor som fyller de nødvendige kvalifikasjonskravene, og at det heller ikke er uproblematisk å finne medlemmer til kontrollutvalgene. Det er derfor viktig at det ikke stilles krav som viser seg å være vanskelige å oppfylle i praksis. Samtidig må forholdet mellom kontrollutvalget og revisjonen være ryddig og ikke skape rom for uheldige rollekonflikter. Etter mitt syn er det mest hensiktsmessig at mulige rollekonflikter vurderes i hvert tilfelle. Jeg vil presisere at jeg er oppmerksom på mulige rollekonflikter i slike situasjoner og vil følge utviklingen på dette området. Som ellers vil publikums tillit til ordningen naturligvis være sentralt i vurderingen. For øvrig gjør jeg oppmerksom på at brevet fra Kontrollutvalgssekretariatet Nordmøre vil bli besvart i nærmeste framtid.