Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:566 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): I politisk kvarter på NRK 31.01.08 sår statssekretær Stubholdt tvil om regnestykket som viser at CO2 rensing på Kårstø vil koste 17, 5 milliard kroner over 25 år. Regnestykket er basert på en rensekostnad på 700 kr/tonn, ganget med 1 million tonn i året over 25 år.
Kan statsråden påpeke hva som er feil i regnestykket?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet i 2006 en rapport om CO2- håndtering på Kårstø. Rapporten etablerte anslag for kostnadene ved bygging og drift av et fangstanlegg for CO2, samt transport og lagring av CO2 i forbindelse med gasskraftverket på Kårstø.

NVE har i rapporten beregnet tiltakskostnad målt i kroner/tonn CO2 fanget for fangstanlegget inkludert transport og lagring av CO2. Denne tiltakskostnaden er basert på en nåverdiberegning av de totale kostnadene for fangst, lagring og transport, og er definert som den pengesum prosjektet løpende må tilføres per tonn CO2 fanget for at prosjektets nåverdi skal bli null. En tiltakskostnad på 700 kroner/tonn CO2 fanget vil dermed si at hvis anlegget (fangst-, transport- og lagringssystemet) fikk tilført 700 kroner/tonn CO2 fanget, så ville kostnadene ved investering og til drift bli dekket. Denne beregningen er gjort i 2006, og 700 kroner/tonn CO2 er altså 2006 kroner.

For disse beregningene forutsatte NVE en bl.a. kalkulasjonsrente på 5 %, en økonomisk levetid på 25 år, en kraftpris på 36 øre/kWh og en brukstid på kraftverket på 8000 timer full last. Sleipner ble lagt til grunn som lagringsplass. Det ble også gjort forutsetninger om tidsmessig fordeling av investeringskostnaden.

Den metoden som NVE har valgt, er en vanlig måte å beregne dagens verdi av tiltakskostnad for et prosjekt som skal gå over mange år. Metoden muliggjør en sammenligning mellom ulike prosjekter. Tiltakskostnaden på 700 kroner/tonn er beregnet ut fra en diskontering av den fremtidige kostnadsstrømmen (basert på de nevnte forutsetningene) fordelt på forventet volum av fanget CO2. Når en skal beregne dagens verdi av en fremtidig kontantstrøm (enten denne er positiv eller negativ) gjøres dette ved å diskontere kontantstrømmen med en kalkulasjonsrente, som er satt til 5 %.

En nåverdiberegning av fremtidige kostnader knyttet til investering og drift av fangstanlegg samt transport og lagring av CO2 på Kårstø, vil med de forutsetninger som er gjort i NVE rapporten være i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Det er da forutsatt full brukstid på 8000 timer på gasskraftverket.

Nåverdien er særlig sensitiv overfor endringer i forutsatt driftstid for gasskraftverket og derigjennom fangstanlegget. Dette fordi om lag halvparten av tiltakskostnadene utgjøres av driftskostnader. Lav driftstid vil fører isolert sett til lavere kostnader for fangstanlegget, men samtidig til at det blir mindre CO2 å fordele kostnadene på. Som en illustrasjon på dette vises det til at det i NVE rapporten er beregnet at ved en brukstid på 2000 timer i stedet for 8000 vil tiltakskostnaden være 2200 kroner/tonn CO2 fanget. Det knytter seg usikkerhet til fremtidig driftstid på gasskraftverket samt endelig investeringskostnad.