Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:793 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 11.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kystverkets beslutning om tildekking av kvikksølvlasten i ubåten U864 på havbunnen utenfor Fedje i Hordaland ble stoppet i mai 2007. Arbeid med alternativ løsning med heving og fjerning av kvikksølv og ubåt pågår. Jeg er kjent med at et av firmaene som deltok på Høring i Stortingets transportkomité om saken - Eide Marine Services AS - ikke er prekvalifisert for å gi anbud på oppdraget.
Vil statsråden gripe inn for å sikre at alle de store aktuelle aktørene kan gi anbud på fjerning av kvikksølv/ubåtvrak?

Begrunnelse

Eide Marine Services AS (EMS)deltok på Transportkomiteens Høring da Stortinget i forbindelse med behandlingen av dok 8:33 2006-2007 avholdt to Høringer om saken.
Jeg viser til flertallets uttalelse i innstillingen - ref. Innst. S nr. 193 (2006-2007): "Komiteens flertall, medlemmene fra AP, SV og SP viser til at Regjeringen har bestemt at hevingsforslagene som har kommet opp etter at Regjeringens beslutning, skal få samme grundige vurdering som det de allerede utredete alternativene har fått."
Jeg viser til at Eide Marine Services AS var et av flere bergningsfirma som deltok på høringen og som fremla forslag til heving og fjerning av så vel kvikksølv som ubåtvrak.
Det virker underlig at Kystverket nå gjennomfører utredninger omkring alternativ til tildekking - en løsning Kystverket selv sterkt anbefalte som var grunnlag for Regjeringens egen beslutning, men som Regjeringen selv omgjorde - uten at sentrale aktører i bergingsmiljøet og en av de sentrale aktørene på høringen i Stortinget ikke har fått anledning til å inngi anbud på oppdraget.
Undertegnede er kjent med at EMS gjennom henvendelser til både Kystverket og til FKD har tatt opp saken, men uten resultat.
Eide Marine Services AS er et av Nord-Europas største bergingsselskap. Jeg er kjent med at EMS viser til at både firmaet og bransjen ikke var oppmerksom på utlyst tidsfrist for å søke prekvalifisering for senere anbudsinnlevering.
Jeg ber statsråden gripe inn i saken.
Jeg mener det viktigste i denne saken er å sørge for at ALLE aktuelle aktører, ikke minst de store aktørene i denne spesielle bransjen, får anledning til å levere anbud på løsning av oppdraget - fjerning av kvikksølv og ubåtvrak.
Det må åpenbart være en god samfunnsmessig løsning å sikre dette.
Jeg viser igjen til at nettopp Eide Marine Services AS deltok på transportkomiteens høring om saken. Jeg opplever nettopp informasjon og dokumentasjons fra EMS som avgjørende viktig for at Regjeringen omgjorde sin beslutning om tildekking av kvikksølv i havbunnen. Det vil etter mitt syn være oppsiktsvekkende om Kystverket av påståtte formelle hensyn knyttet til prekvalifisering velger å utelukke et av Europas ledende bergingsselskaper som har dokumentert sin hevingsløsning for Stortingets fagkomité.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å gripe inn i saken. Gjennom kunngjøring av konkurranse om heving både på den norske og den europeiske offentlige Internett-siden for offentlige anskaffelser er store aktuelle aktører gitt mulighet til å melde sin interesse for denne anbudskonkurransen. Kystverket har opplyst at Eide Marine Services AS (Eide) ikke meldte sin interesse for å bli prekvalifisert for konkurransen om heving innen den kunngjorte fristen. Forholdet er således ikke at Kystverket har valgt å ikke prekvalifisere Eide. Eide har, ved å ikke melde sin interesse for prekvalifisering innen fristen, avskåret Kystverket fra å kunne ta Eide i betraktning ved prekvalifiseringen. I henhold til anskaffelsesregelverket kunne Kystverket bare vurdere de selskaper som meldte sin interesse innen fristen.

En slik inngripen vil også medføre betydelige negative konsekvenser for de hevingsfirmaene som meldte sin interesse innen fristen, ble prekvalifisert, og som nå har arbeidet med utforming av tilbud på en heving.

De hevingsfirmaene som ble prekvalifisert er Smith Salvage, Mamut, Svitzter (alle Nederland) og Sonsub (Italia). Dette er store internasjonale aktører i hevings-/bergingsbransjen. Dersom man skulle gripe inn i prosessen nå vil dette også kunne medføre at disse og evt. andre store internasjonale aktører mister tiltro til objektivitet i prosessen, og dermed lar være å delta i eller bruker mindre ressurser i en senere konkurranse. Dette ville være svært uheldig i forhold til arbeidet med å komme fram til en sikker håndtering av miljørisikoen knyttet til vraket av U-864.