Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:854 (2007-2008)
Innlevert: 31.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 03.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvilke budsjettrammer er satt av til forebyggende og oppsøkende politiarbeid i Telemark rettet mot ungdom og ungdomskriminalitet, og er denne potten blitt økt siste årene utover det som har gått med til å dekke pris- og lønnssvekst, samt utgifter til å dekke opp for den nye arbeidstidsordningen?

Begrunnelse

Telemark, og spesielt Grenland har de siste årene opplevd mange alvorlige kriminelle episoder blant ungdom. Grenland, med bykommunene Bamble, Porsgrunn og Skien, er lokalisert innen et snevert geografisk område, og har nærmere 100 000 innbyggere. Sammen med kommunene og institusjoner skal politiet dekke et helhetlig tilbud for å forebygge ungdomskriminalitet.
De siste månedene er det rettet et spesielt søkelys på problemene man står overfor i regionens lokalmedia, og det kan se ut til at man må møte utfordringene på alle nivåer for å lykkes med en reduksjon av kriminelle forhold der ungdom er involvert. Kommunene har planer for sitt forebyggende arbeid, med medfølgende budsjetter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet foretar en årlig rammetildeling til politidistriktene på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale utfordringer. Det er politimesterens ansvar å fastsette både årsverksrammen og midler til drift og investeringer, innenfor rammetildelingen. Konstituert politimester i Telemark politidistrikt opplyser til Politidirektoratet at det ikke blir avsatt egne midler øremerket forebyggende og oppsøkende politiarbeid på distriktsnivå.

For å imøtekomme publikums ønske om bedre polititjeneste og styrke politiets trygghetsskapende arbeid, har denne regjeringen i perioden 2006 til 2008 styrket politiets budsjett med ca en halv milliard kroner og prioritert økt studentopptak til Politihøgskolen. En økning i antallet politiutdannet personell er en viktig forutsetning for et mer synlig politi, økt trygghet og en bedre kriminalitetsbekjempelse. Det rekordhøye opptaket på 432 studenter i 2007, er derfor videreført i 2008.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til 2015. Utredningen inneholder både en gjennomgang av spørsmålet om differensiert responstid, og den ser på konsekvensene av endringer i arbeidsmiljøloven og nye arbeidstidsbestemmelser i politi- og lensmannsetaten. Utredningen skal foreligge 01.06.08, og vil gi departementet et langt bedre grunnlag for fremtidig planlegging av bemanningsbehovet i etaten.

Regjeringen vil ha en aktiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Ressurser er viktig, men effektiv forebygging krever tverrfaglig innsats. For å oppnå gode resultater må den forebyggende innsatsen involvere andre offentlige og private aktører i et forpliktende samarbeid sammen med politiet. Spesielt viktig er politiets samarbeid med kommunen gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er videre dokumentert en nær sammenheng mellom alkoholbruk og vold. Alkoholloven er et viktig kommunalt forebyggingsinstrument, og det påhviler kommunene er stort ansvar når det gjelder å gjennomføre en fornuftig skjenkepolitikk. Politidirektoratet er i tildelingsbrevet for 2008 gitt i oppdrag å komme med forslag til indikatorer for politiets forebyggende arbeid.

Politidirektoratet opplyser at Telemark politidistrikt prioriterer det forebyggende arbeidet mot barne- og ungdomskriminalitet. Politiråd er etablert eller er under etablering i alle kommuner i Telemark, og flere av kommunene, blant annet Skien og Porsgrunn har egen SLT-koordinator. Den forebyggende innsatsen skjer også gjennom den løpende tjenesten ved driftsenhetene. Ved for eksempel Grenland politistasjon er det etablert et eget ungdomsavsnitt med syv ansatte tjenestemenn og –kvinner. Distriktet har egen utpekt politijurist for behandling av straffesaker der ungdom under 18 år er mistenkt eller siktet. I disse sakene oppnår distriktet meget gode resultater i form av høy oppklaringsprosent og rask saksbehandlingstid.

Som tidligere opplyst har det vært vanskelig å få en fullstendig oversikt over de budsjett- og bemanningsmessige konsekvenser som de nye arbeidstidsbestemmelsene fører til. Vurderingen av konsekvensene av nye arbeidstidsbestemmelser er derfor en del av den pågående utredningen Politidirektoratet gjennomfører om politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov frem mot 2015.