Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:972 (2007-2008)
Innlevert: 21.04.2008
Sendt: 22.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden lytte til lokale interesser i spørsmålet om fremdriften på Kolsåsbanen og vil statsråden engasjere seg i Samordningsorganet SKØ for å bidra til en løsning?

Begrunnelse

I Budstikka 12. april kan vi lese at Kolsåsbanen blir kraftig forsinket grunnet forhold knyttet til omlegging av T-banedriften i Oslo Kommune. Denne omleggingen får store konsekvenser for fremdriften av Kolsåsbanen, som blir kraftig forsinket. Aksjon for Drift av Kolsåsbanen sier politisk ledelse i samferdselsdepartementet ikke er villige til å se på saken, og at de er blitt avvist av politisk ledelse om å få til et møte om Kolsåsbanen.
Samordningsorganet for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet (SKØ) er et forum for diskusjon av spørsmål som er av gjensidig interesse for de politiske myndighetene med ansvar for kollektivtrafikk i SKØ-området. SKØ kan være en pådriver for bedre samarbeid og samordning mellom de forskjellige aktørene i kollektivtrafikken.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar av 29. mars 2007 på spørsmål 818 angående Kolsåsbanen fra representanten Borghild Tenden.

Oppgradering av Kolsåsbanen og drift av midlertidig kollektivtilbud i anleggsperioden er et klart lokalt ansvar i tråd med gjeldende oppgave- og ansvarsdeling for kollektivtransport. Statens ansvar og rolle tilsier imidlertid ikke at departementet bør involvere seg i detaljene omkring gjennomføringen av dette prosjektet. Statens vegvesen kan bistå med plan- og koordineringskompetanse dersom det er ønskelig.

Oppgradering av Kolsåsbanen er prioritert i handlingsprogrammet for investeringer på øvrig riksvegnett for perioden 2006-2009 både i Akershus og Oslo, og inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. På grunn av manglende planer, spesielt i Akershus, og økte kostnadsoverslag har gjennomføringen av prosjektet tatt lenger tid enn forutsatt. I tillegg er praktiske forhold knyttet til omlegging av T-banedriften i Oslo en forsinkende faktor. I St.prp. nr. 40 (2007-2008) har departementet redegjort for videre utbygging av Kolsåsbanen i begge fylker. Statens vegvesen går inn for at Kolsåsbanen i Oslo i første omgang blir videreført til Jar i Akershus. Det er grunn til å regne med at videreføring av prosjektet vil bli høyt prioritert ved utarbeidelse av handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Jeg forholder meg til lokalpolitiske vedtak og forutsetter at lokale myndigheter tar ansvar i denne saken. Jeg er kjent med at arbeidet med framdrift og budsjett for Kolsåsbanen blir koordinert gjennom Oslopakke 2-samarbeidet, der de fleste relevante aktører deltar. Koordineringsgruppen for Oslopakke 2 har tatt initiativ til å se på hvordan organiseringen av arbeidet med Kolsåsbanen kan gjøres bedre.

SKØ er et organ for drøfting av problemstillinger som berører kollektivtransporten i Østlandsområdet på tvers av transportsalg og administrative grenser. SKØ kan ikke fatte beslutninger om å gi enkeltaktører pålegg om å gjennomføre bestemte tiltak, men bidra til å smøre beslutningsprosesser som angår flere enn ett av medlemmene. Dersom det skulle være forhold som gjør at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune mener at Samferdselsdepartementet kan bidra til å finne en løsning i saken vil jeg selvfølgelig stille meg positiv til en slik henvendelse.

Jeg har tidligere i møte med lokale myndigheter understreket viktigheten av at det gis prioritet til å avklare Kolsåsbanens videre utvikling og at de tiltak man blir enige om, gjennomføres raskt.