Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1212 (2007-2008)
Innlevert: 02.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva tenker statsråden om rådmannen i Holmestrands forslag til å kreve hver besøkende til eldresenter i kommunen for 1000 kr./pr.mnd?

Begrunnelse

Rådmannen i Holmestrand har lagt fram forslag i økonomiplan 2009-2012 om at hver bruker av eldresenteret skal betale kr. 1000,- pr. mnd. for å kunne være der, med en økning fra 2011 til kr. 1500,- pr.mnd. Det vil si en årspris på kr.10.000,- for hver enkelt bruker. Begrunnelsen for dette er at slike tilbud ikke er lovpålagt, og at det dermed er mulighet for å innkreve egenandel for dette tilbudet. Det er store reaksjoner på dette blant folk i Holmestrand, og det har skapt stor debatt i hele fylket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Eldresenter er i dag ingen lovpålagt oppgave for kommunene. Dette betyr at kommunene i prinsippet står fritt til å kreve betaling for bruk av dette tilbudet. Som statsråd skal jeg være forsiktig med å uttale meg bastant om de disposisjoner kommunene står fritt til å foreta.

Ved innføring av betaling for denne type tjenester bør kommunene imidlertid være oppmerksom på departementets rundskriv I-6/2006 vedrørende egenbetaling for sosiale tjenester. Det vises i dette rundskrivet til at tjenester som tildeles for å oppfylle hjelpebehovet for tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-3, og som ytes til erstatning for lovpålagte tjenester, faller inn under de bestemmelsene som regulerer kommunenes adgang til å kreve egenandeler for tjenester gitt i medhold av sosialtjenesteloven. Disse reglene har en egen skjermingsbestemmelse som fastslår at dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige 150 kroner i måneden uansett tjenesteomfang.

Sett på denne bakgrunn finner jeg det tvilsomt at kommunen kan fastsette at alle brukere av eldresenteret må betale for bruken, uansett behov. I samsvar med prinsippet gjengitt i ovennevnte rundskriv, må det foretas en individuell vurdering av hver enkelt bruker i forhold til betaling. Dersom en plass på eldresenteret tildeles for å oppfylle et hjelpebehov etter sosialtjenesteloven § 4-3, og som ytes som erstatning for lovpålagte tjenester, faller krav om betaling inn under regelverket for egenbetaling for sosiale tjenester. Dette vil for eksempel kunne være tilfelle dersom en dement person tildeles plass på eldresenteret som avlastning for pårørende.