Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Mener statsråden at fødetilbudet ved St.Olavs hospital er tilfredsstillende og forsvarlig, etter at bemanningen er redusert og en sengepost er stengt kveld og helg?

Begrunnelse

Ved St. Olavs hospital er det besluttet at en fødeavdeling skal stenges på kveldstid og i helgene, i tillegg til at bemanningen er redusert som følge av behovet for økonomiske innsparinger. Undertegnede har ved flere anledninger tatt opp dette med statsråden i Stortinget, og uttrykt bekymring for at disse innsparingstiltakene rammer fødende kvinner og barn. Helse- og omsorgsministeren uttalte i spørretimen 9. april og i interpellasjonsdebatt 22. april at kvinner skal få et trygt fødetilbud. Videre uttalte statsråden at hun ville følge situasjonen ved St.Olavs hospital nøye.
Det fremgår av Adresseavisa 2. juni at en kvinne opplevde å føde sitt premature barn under transport til en fødestue på St.Olavs hospital. Kvinnen hadde vært i aktiv fødsel over en periode på flere timer uten at hun kunne tilbys ledig fødestue. Dårlig bemanning førte til mangelfull oppfølging av kvinnen. Ifølge klinikksjefen ved fødeavdelingen skyldes hendelsen nedbemanning og stenging av en fødeavdeling ved sykehuset. Etter at endringene ble gjennomført, er det registrert 107 avviksmeldinger om uheldige hendelser.
Det er helt uakseptabelt at økonomiske innsparinger fører til utrygge fødetilbud, som kan medføre helseskader for kvinner og barn.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Hendelsen referert i Adresseavisen 2. juni som representanten viser til, er meget beklagelig, og min klare oppfatning er at ingen skal måtte oppleve en slik situasjon. Dette har jeg presisert overfor Helse Midt-Norge RHF, og jeg har forsikret meg om at nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift ved Fødeavdelingen iverksettes umiddelbart. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har bedt om en rapport fra St. Olavs hospital om hendelsen, og jeg er gjort kjent med at rapporten ble oversendt i brev av 3. juni 2008.

Når det gjelder omstillingstiltakene ved fødeavdelingen på St. Olav hospital HF har jeg hatt tett dialog med det regionale helseforetaket. Helse Midt-Norge RHF opplyser at det ble gjennomført en større evaluering av omstillingstiltakene som forelå 22. mai. Det skal også gjennomføres evalueringer av driftssituasjonen i løpet av juni og juli i samarbeid med Helsetilsynet i Sør-Trøndelag.

Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at ledelsen ved St. Olavs hospital har vurdert situasjonen i etterkant av evalueringen, også opp mot den forestående sommerstengningen av fødeavdelingen ved Orkdal sykehus. I forbindelse med sommerstengningen vil det, for å ivareta fødende fra Orkdalsregionen, bli opprettet følgetjeneste for fødende som måtte ha behov for det. St. Olavs hospital vil bemanne fødeavdelingen for å ivareta det økte antallet fødsler mens Orkdal er stengt. I tillegg iverksettes tiltak på fødeavdelingen på St. Olavs hospital for ytterligere å styrke internkontrollen for å unngå uheldige hendelser og for å bedre den totale beredskapen.

Helse Midt-Norge RHF understreker at det vil være mulig å gjenåpne den avdelingen som er stengt, dersom kapasitetssituasjonen skulle tilsi det. Helse Midt-Norge viser for øvrig til at St. Olavs hospital HF har løpende dialog med Helsetilsynet i Sør-Trøndelag i vurderingen av forsvarligheten i tjenesten.