Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1286 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Fagbevegelsens 13. juni-protest mot Regjeringens industrikraftbløff har blitt en fast markering foran Stortinget. I fjor sa daværende energiminister Enoksen at forhandlingene om en industrikraftavtale er i sluttfasen, og at Regjeringen var villig til å sette hardt mot hardt. Som kjent har Regjeringen ennå ikke innfridd så klare løfte om et industrikraftregime.
På hvilken måte ble hardt satt mot hardt i denne saken?

Begrunnelse

Under fjorårets markering sa Leif Sande, leder i Industri Energi, blant annet:

"Vi krever handling og slutt på alt tåkeprat. Tusenvis av arbeidsplasser og flere lokalsamfunn er i fare dersom ikke noe blir gjort."

"Industrien trenger konkurransedyktige kraftkontrakter framover. Vi krever ikke subsidier, men Statkraft bør heller ikke opptre som en børsspekulant. En viss del av porteføljen til Statkraft må gå til å gi kraft til industrien. Framtiden til titusener av industriarbeidsplasser avhenger av tilgangen til langsiktig kraft til forutsigbare priser."

"Det er fordi vi har en kraftkrevende industri, at Norge har kommet langt i solcelleproduksjon. Og aluminium er jo et kjempemiljøvennlig lettmetall. Hadde vi skiftet ut alle bilkarosserier av stål med aluminium, hadde vi spart mer enn nok CO2 til å veie opp for selve produksjonen."
Kilde: http://www.industrienergi.no/default.asp?id=706)

Daværende energiminister Odd Roger Enoksen sa i sin tale foran Stortinget at "Vi har aldri vært nærmere en industrikraftavtale som kan godtas av EU enn i dag.
Forhandlingene nærmer seg sluttfasen."
"Jeg er innstilt på å sette hardt mot hardt.Dersom vi ikke får til en løsning, er vi forberedt på å legge saken fram for domstolen".
(kilde: http://www.industrienergi.no/default.asp?id=707)

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: For å nå målet om fortsatt å ha en sterk kraftintensiv industri i Norge, er tre forhold viktige: kraftpriser, gode generelle rammevilkår og langsiktighet i disse ramme-vilkårene. Regjeringen legger opp til et system av tiltak, alle innenfor rammen av EØS-avtalen, som til sammen vil gi gode vilkår for industrien:

1. God krafttilgang

God krafttilgang og leveringssikkerhet er avgjørende for å ha kraftintensiv industri i Norge i fremtiden. Regjeringens satser på økt kraftproduksjon - i tråd med Soria Moria erklæringen.

2. Langsiktige, kommersielle kraftavtaler

Fundamentet for en industrikraftløsning er langsiktige, kommersielle kontrakter. Det er allerede inngått et stort antall slike kontrakter, og Regjeringen ser svært positiv på det.

3. Søke å påvirke EU

Så langt har Regjeringen ikke funnet holdepunkter for at EU har åpnet for kraftordninger for kraftintensiv industri som innebærer fordeler av betydning. Vi vil imidlertid følge utviklingen i EU nøye og søke å påvirke eventuelle prosesser slik at det skapes handlingsrom for å gi norsk kraftintensiv industri gode rammevilkår.

4. Videreutvikle støtteordningene for energieffektivisering

Regjeringen vil vurdere å videreutvikle de eksisterende energieffektiviserings-programmene rettet inn mot blant annet kraftintensiv industri. Målet er å stimulere til miljøinvesteringer som går lenger enn de krav som i dag stilles etter miljølovgivningen. Støtteordningene vil følge Enova-modellen og dermed sikte mot mest mulig utbytte i produsert eller spart energi per investert støttekrone. Målet er å bidra til realisering av prosjekter som ellers ikke ville blitt utløst.

5. Vurdere avskrivingssatsene

Særlig for nyinvesteringer er avskrivningssatser viktig. Prinsippet for fastsettelse av avskrivningssatsene er at avskrivningene skal gjenspeile det reelle verdifallet på kapitalen. Dette prinsippet er viktig for å bidra til økonomisk fornuftige investeringer og unngå skatteplanlegging. Innenfor dette prinsippet vil Regjeringen vurdere om ny informasjon tilsier at avskrivningssatsene og inndelingen av saldogrupper bør gås gjennom.

6. Nettleie

Kraftforedlende industri har lav nettleie, blant annet fordi bedriftene ofte tar ut kraft direkte fra sentralnettet eller regionalnettet og ofte er gunstig lokalisert i nærheten av kraftproduksjonen. Med bakgrunn i dette vil vi vurdere om nettleien for den kraftforedlende industrien kan reduseres ytterligere.

7. Målrettet støtte til små og mellomstore bedrifter

Det kan i dag gis støtte på 200 000 euro over tre år uten at det kommer i strid med EØS-regelverket. Innenfor disse rammene vil Regjeringen se på mulighetene for en ordning med målrettet støtte til små og mellomstore bedrifter innenfor kraftforedlende industri.

8. Innkjøpskonsortium

Vi er enige med industrien om at vi skal utrede en konsortiemodell som vil kunne bidra til at industrien får den langsiktighet de etterspør. Utgangspunktet er et innkjøpskonsortium av kraftintensive bedrifter opprettet i Frankrike.