Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1384 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 04.07.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er flere grunner til at vi burde øke potetproduksjonen også i Finnmark. I Nord-Finland har man utviklet potetsorter som gir svært gode avlinger under de klimatiske forhold og den korte veksttida vi har på Nordkalotten. Risikoen for plantesykdommer gjør at regelverket for import av f.eks. settepoteter er restriktivt. I Øst-Finnmark er det interesse for å starte med settepotetavl av finske potetsorter.
Er det mulig, hvem kan i så fall starte med dette og hvordan skal de gå fram for å få det til ?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det vises til ditt skriftlige spørsmål datert 29. juni 2008 om settepotetavl i Øst-Finnmark.

Det fremkommer at det er interesse for å starte med settepotetavl av finske potetsorter og du reiser spørsmål om det er mulig å gjøre dette, hvem som kan starte og hvordan man skal gå frem for å få det til.

Du påpeker at det er flere grunner til at vi burde øke potetproduksjonen også i Finmark og at det i Nord-Finland er utviklet potetsorter som gir gode avlinger under de klimatiske forhold og den korte veksttiden vi har på Nordkalotten.

Jeg er enig i at økt potetproduksjon er positivt, og vil poengtere at det av plantehelsemessige årsaker er viktig at dette skjer innenfor gjeldende regelverk. God plantehelse er grunnleggende for å kunne drive næringsvirksomhet innen grøntsektoren. Import kan være en kilde til innførsel av plantesykdommer som kan gi store tap for næringen. Vi har derfor et restriktivt regelverk, og det er viktig at det overholdes.

Av plantehelsemessige årsaker er det ikke lov til å importere settepoteter fra andre land (forskrift 2000 -12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, §16 jf. vedlegg 3). Settepoteter reguleres også av forskrift av 2. juli 1996 nr. 1447 om settepoteter.

Godkjente settepotetforretninger kan søke dispensasjon for import av nye sorter for utprøving i Norge. Mattilsynet vil da vurdere om det på visse vilkår kan dispenseres i henhold til gjeldene karanteneregler. Disse bestemmelsene gir retningslinjer for innvilgelse av dispensasjoner for planter og plantemateriale som innføres til bruk i forsøk, forskning, planteforedling og til videre foredling. Se nærmere om dette på Mattilsynets nettsider: http://www.mattilsynet.no/import_eksport/planter/karantenebestemmelser_for_planter_og_plantemateriale_m_m__som_er_forbudt___innf_re_til_norge___21671

Denne prosedyren er til sortsprøving (matkvalitet) i dyrkingsåret.

Dersom noen ønsker at Norge skal starte sertifisert settepotetavl av nye sorter, kan dette skje på to måter:

- Godkjente settepotetforretninger kan søke godkjenning til norsk sortsliste på grunnlag av spesifiserte tester. Dette er en internasjonalt anerkjent prosedyre for beskyttelse av plantesortsmateriale, dvs at sorten må være skillbar fra andre sorter, ensartet og stabil)

- Godkjente settepotetforretninger kan søke godkjenning for sertifisert settepotetproduksjon med bakgrunn i at sorten er registrert i EU og at dokumentene fra gjennomførte tester er tilgjengelig.

Jeg håper dette gir deg svar på spørsmålene dine og viser videre til Mattilsynet som kan gi ytterligere informasjon.