Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1407 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 22.08.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er gledelig at Regjeringen tar på alvor den bekymring lokalbefolkningen i Sørvær føler for vraket av den russiske krysseren Murmansk og nå vil heve vraket. Lokal, regional og nasjonal bekymring er også stor knyttet til kvikksølvlasten i den tyske ubåten U864 som ligger i havet like utenfor Fedje i Hordaland.
Kan statsråden på samme måte som for vraket av Murmansk nå forsikre at ubåtvraket med kvikksølvlast vil bli fjernet?

Begrunnelse

Jeg viser til at det på grunnlag av representantforslag fra bl.a. undertegnede ble gjennomført to høringer i Stortinget om heving av U864.
Da statsråden besluttet å omgjøre Regjeringens beslutning om tildekking av vraket var det nettopp begrunnet med de nye opplysningene som kom frem under Stortingets høringer i regi av transport- og kommunikasjonskomiteen.
Representantforslag fra stortingrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud, Tord Lien og Arne Sortevik om fjerning av kvikksølv i vrak etter ubåt U864, jf. Dokument nr.8:33 (2006-2007) og Innst.S. nr. 193 (2006-2007), som ble behandlet i Stortinget 15.05.2007 (sidene 2975-2988, 3022-3023).
Jeg viser til statsrådens pressemelding om saken fra 17.4.2007.
- På bakgrunn av høringer i Stortinget der flere aktører har kommet opp med nye forslag til hvordan ubåten kan heves, er det behov for mer tid til å utrede hevingsalternativet av ubåtvraket, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.
Kystverket har i sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet vurdert flere alternativer for å eliminere forurensningen fra vraket. Kystverkets vurderinger og anbefaling er basert på fysiske undersøkelser av selve vraket og området rundt dette i 2005 og 2006, samt vurderinger innhentet fra en rekke norske og internasjonale fagmiljøer. I etterkant har imidlertid flere nye aktører kommet på banen med nye forslag til hvordan ubåten kan heves.
- Risikoen forbundet med å røre på vraket og de forurensede masser på bunnen vurderes som betydelig uavhengig av metode. De hevingsforslagene som nå har kommet opp i ettertid skal få samme grundige vurdering som det de allerede utredete alternativene har fått, sier Pedersen.
- Dette betyr at det ikke blir tildekking i 2007, og at arbeidet med å utrede hevingsalternativer gis høyeste prioritet i tiden fremover, avslutter fiskeri- og kystministeren.

På brakgrunn av regjeringens og statsrådens håndtering av Murmansk-saken går jeg ut fra at regjeringen og statsråden nå kan gi samme klare forsikringer om at ubåt U864 vil bli hevet og kvikksølvlasten i havet ved Fedje i Hordaland vil bli fjernet.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverket gjennomfører nå undersøkelser med sikte på at vraket av Murmansk skal fjernes. En forutsetning for fjerning er at dette er teknisk mulig, og at en fjerning ikke medfører uakseptabel sikkerhetsrisiko eller fare for forurensning.

Jeg har forståelse for den bekymring som er knyttet til U-864. Etter den åpne høringen om saken i Stortinget i april 2007 ba jeg Kystverket om å foreta en ny analyse og vurdering av hevingsalternativet. I denne sammenhengen blir det foretatt studier av ulike påvirkningsfaktorer for U-864, samt vurderinger av teknisk risiko, operasjonell risiko og miljørisiko ved en eventuell heving av vraket. Kystverket har gitt Det Norske Veritas (DNV) i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet. Det skal også foretas en totalvurdering av hevingsalternativet i forhold til en innkapsling av vraket og forurensningen.

Jeg er opptatt av at alle sikkerhetsmessige, miljømessige og kostnadsmessige problemstiller som er knyttet til håndteringen av ubåtvraket utenfor Fedje blir belyst så godt som mulig. Kystverkets rapport om mulige løsninger forventes levert Fiskeri- og kystdepartementet i september 2008. Regjeringen vil deretter ta stilling til videre håndtering av U-864, på bakgrunn av de faglige vurderingene.