Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:4 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden gi forsikringer om at også nye pasienter som har behov for og nytte av behandling med TNF-hemmere, skal få et tilbud om dette i Helse Vest?

Begrunnelse

Ifølge henvendelser fra pasientorganisasjoner er det besluttet at det ikke skal igangsettes behandling med TNF-hemmere overfor nye pasienter i Helse Vest. Årsaken skal være behovet for økonomiske innsparinger for å møte kravet om at driften skal være i balanse. Et slikt innsparingsvedtak vil i så fall være i strid med prioriteringsforskriften og pasientrettighetsloven som forutsetter en konkret, medisinsk og individuell vurdering av den enkelte pasients behov for behandling. Nødvendig helsehjelp kan ikke avslås med henvisning til innsparingstiltak.
I statsrådens svar på spørsmål nr 1530 (2007-2008) om status for behandlingstilbudet med TNF-hemmere i Helse Vest redegjøres det for det juridiske og finansielle rammeverket for helseforetakenes sørge-for-ansvar. Det er imidlertid avgjørende at statsråden kan forsikre om at det ikke gis avslag på behandling med TNF-hemmere overfor pasienter i Helse Vest ut fra rene budsjettmessige hensyn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Sykehusenes prioriteringer skal basere seg på en individuell vurdering av den enkelte pasient ut fra de behov som pasienten har, og lover og retningslinjer som gjelder, bl.a. prioriteringsforskriften. Dette gjelder også for behandling med TNF-hemmere. Behandlingen skal være i tråd med god medisinsk praksis og faglige retningslinjer, slik at den enkelte sikres mest mulig lik tilgang til behandling uavhengig av bosted og sosiale forhold.

Helse Vest RHF har til departementet opplyst at styrene i regionen har pekt på de økte utgiftene til TNF-hemmere og har drøftet de økonomiske utfordringene knyttet til dette. Helse Vest RHF opplyser videre at det ikke er gjort vedtak verken i styrene i helseforetakene eller styret i Helse Vest RHF om innsparinger knyttet til bruk av TNF-hemmere.