Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:70 (2008-2009)
Innlevert: 10.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har justisministeren oversikt på hvor dårlig tilstanden er til politiets bilpark, og kan ministeren forklare hvorfor politiet ikke har topp moderne utstyr og biler?

Begrunnelse

Politibilen til Modum lensmannskontor var nylig i EU-kontroll. Da viste det seg at politiets patruljebil av merke Ford Mondeo (2000-modell), som hadde tilbakelagt 225000 kilometer, hadde så mange graverende feil at den måtte skrotes.
Da fikk lensmannskontoret tilbud om å overta den 14 år gamle patruljebilen fra Geilo lensmannskontor, som de takket ja til. En gammel Volvo, men likevel i bedre stand enn Forden.
Nå har imidlertid Modum lensmannskontor fått "ny" bruktbil. Men da en bil som er 6 år gammel og "bare" gått 90000 kilometer.
Undertegnede antar at dette ikke er et enkelttilfelle, og mener derfor det kan vært interessant å få en komplett oversikt over status på øvrige politibiler i Norge, og da spesielt for mitt hjemfylke Buskerud.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet hadde tidligere den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling, intern organisering og resultatoppfølging.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Den enkelte politimester er ansvarlig for å fastsette både årsverksrammen og midler til drift og investeringer, herunder innkjøp og leasing av biler.

Det ble i 2006 anskaffet 58 kjøretøyer, i 2007 170, mens antallet nye kjøretøyer anskaffet pr. 1.7.2008 er 62 i politi- og lensmannsetaten.

Spørsmålet om bilparken i Modum lensmannsdistrikt er forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Nordre Buskerud, som rapporterer at distriktet som helhet har en forsvarlig bilpark og at distriktet kontinuerlig vurderer nødvendig utskifting. Distriktet kjøpte seks biler i 2007 og fire i 2008. Politimesteren opplyser at det i 2009 bl.a. er lagt planer for å bytte ut 20 kjøretøy som i dag er på leasingavtaler. Dette vil bli vurdert nærmere når distriktet får budsjettildeling for 2009.

Når det gjelder Modum lensmannskontor har driftsenheten pr. i dag fire biler, hvorav en førstelinjebil av modell 2003, en sivil utrykningsbil av modell 2006 og en uniformert bil av modell 2002.

Regjeringen er svært opptatt av arbeidsforholdene for de ansatte i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker at det skal være trygt å jobbe der. Derfor har vi sørget for mer penger til utstyr, blant annet til verneutstyr. Det foregår en planmessig utskiftning av tjenestetilpasset verneutstyr (TTV), og vernevester og ileggsplater blir levert med fortløpende supplering av utfaset materiell. Pistoler er anskaffet og opplæring ble gjennomført første halvår 2008.

Det er et mål for Regjeringen særlig å øke oppklaringen av det store volumet av vinningskriminalitet. Fra 1. september 2008 er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. Regjeringen har økt politiets bevilgning til bruk av DNA med 103 millioner kroner i 2009 til utvidelse av DNA-registeret og sentral finansiering av prøver. 1,35 millioner kr skal nyttes til forberedelse av et nytt offentlig analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø. DNA-reformen innebærer flere stillinger og et opplegg for sentral finansiering av DNA-analyser som vil frigjøre ressurser i det enkelte politidistrikt.

Regjeringen er opptatt av å intensivere innsatsen mot økonomisk kriminalitet og styrke det etterforsknings- og forvaltningsmessige arbeidet for å avdekke svart økonomi, deriblant hvitvasking. Økokrim er tilført ressurser for å styrke arbeidet mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Den personellmessige styrkingen har bidratt til å øke kapasiteten ved enheten for finansiell etterretning og opprettelse av et etterforskingsteam. Nytt datasystem for mottak og analyse av meldinger om mistenkelige transaksjoner og annen etterretningsinformasjon vil være fullt operativt høsten 2008, og forventes å være et svært nyttig redskap i kampen mot den økonomiske kriminaliteten.

Justisdepartementet arbeider for å skaffe politiet ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta publikums behov for service og beredskap. Ikke bare har denne regjeringen videreført den økning som Bondevik II-regjeringen la opp til før valget i 2005, men vi har i tillegg økt politiets budsjetter med om lag 800 mill. kr i perioden 2006 – 2009. I tillegg kommer kompensasjon for lønns- og prisvekst.