Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:126 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Hvordan vil Regjeringen følge opp klimaforlikets punkt om å opprette et demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore?

Begrunnelse

Klimaforliket forutsetter at det opprettes et demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore med en ramme på 150 millioner i statsbudsjettet for 2009. Enigheten i klimaforliket bygger på at denne satsingen skal tilføres friske midler. Regjeringen har ikke fulgt opp klimaforliket på dette området i sitt budsjettforslag for 2009.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Bevilgninger til utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore vil i 2009 inngå delvis i bevilgningene til Norges forskningsråd og delvis i bevilgningene til Energifondet som forvaltes av Enova. I budsjettet for 2009 foreslås Energifondet tilført i overkant av 1,4 milliarder kroner.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2009 foreslått å styrke satsingen på demonstrasjon av nye energiteknologier. Vi er samtidig opptatt av å sikre at det blir aktivitet på området i 2009. Vi har ikke gått inn for å etablere et eget program for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore, men har valgt å basere en slik satsing på etablerte virkemidler i Enova og Norges forskningsråd. Gjennom å benytte seg av etablerte virkemidler, vil ny notifisering til ESA ikke være nødvendig, og vi unngår en utsettelse av gode prosjekter.

Regjeringen er i tillegg opptatt av at det etableres en mer langsiktig ordning, også ut over 2009. Både Norges forskningsråd og Enova vil være sentrale i den videre satsingen. I den nylig fremforhandlede avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova heter det at ”Fondsmidlene skal også benyttes til å aktivt fremme innovasjonskjeden, gjennom demonstrasjon og introduksjon av ny teknologi for effektive energiløsninger og miljøvennlig energiproduksjon, som bygger opp under målene for energiomleggingen på lang sikt. Det skal for denne virksomheten etableres aktivitetsmål i Enovas årlige plan. Fornybar energiteknologi offshore skal være et prioritert område”. Dette vil bidra til et økt fokus på fornybare energiteknologier offshore hos Enova. Olje- og energidepartementet har i tillegg bedt Enova om å undersøke det forretningsmessige grunnlaget for etablering av en felles infrastruktur for demonstrasjonsprosjekter innen fornybar marin kraftproduksjon.

Støtte fra Norges forskningsråd til utvikling av nye fornybare energiteknologier offshore vil i første rekke skje gjennom RENERGI-programmet. I budsjettet for 2009 er RENERGI foreslått tilført 98 mill. kroner i økte bevilgninger. I tillegg er det fra Forskningsrådet gått ut en utlysning til forskningsmiljøene om å opprette forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Det er i budsjettet for 2009 foreslått satt av 110 mill. kroner til ordningen. Det kan komme et slikt senter på offshore vindkraft. Valg av forskningssentre vil skje tidlig på nyåret.

Som en oppfølging av klimaforliket er vi også i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for fornybare energiteknologier offshore. En slik strategi kan blant annet beskrive utvikling og utprøving av teknologi, sentrale prinsipper i en fremtidig konsesjonsbehandling, og tiltak for å identifisere hensiktsmessige arealer, slik det er nevnt i klimaforliket. Den videre innretningen av satsingen på utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore vil bli utdypet i strategien.