Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:188 (2008-2009)
Innlevert: 29.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 04.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Er justisministeren bekymret over utviklingen at stadig flere ID-løse asylsøkere sendes på egen hånd fra grenseovergangene med oppfordring om selv å oppsøke Politiets utlendingsenhet i Oslo?

Begrunnelse

Stadig flere asylsøkere uten identitetspapirer sendes videre fra grenseoverganger i Østfold til Oslo, utenfor politiets kontroll.
Ifølge offentlige tjenestemenn ved Svinesund kom det bare i løpet av forrige helg elleve asylsøkere uten id-papirer. De fikk bare en lapp i hånden med adressen til politiets utlendingsenhet i Oslo, og ble bedt om å dra dit på egen hånd.
Undertegnede mener det må være en bedre oppfølging av ID-løse asylsøkere. Som et minimum må man forvente at de blir transportert til Politiets Utlendingsenhet. Ved at ID-løse asylsøkere fritt kan ferdes uten noen form for kontroll og oppfølging må man anta at stadig flere også vil velge å "gå under jorden".
Utviklingen tyder på at manglende økonomiske midler til politiet også på dette området får store konsekvenser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Retten til å søke asyl er beskyttet av internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Dette innebærer forpliktelser for norske myndigheter til å gjennomføre registrering og behandling av asylsøknaden på en verdig og rettssikker måte. Det er ingen hjemmel som på generelt grunnlag gir politiet anledning til å pågripe personer som ønsker å søke asyl. Fra det tidspunkt søknaden om asyl er fremmet, har asylsøkeren lovlig opphold i Norge frem til det foreligger et eventuelt endelig negativt vedtak. En asylsøker gis rettigheter knyttet til opphold på asylmottak, legehjelp osv. Ved å søke asyl utløses disse rettighetene, og det er bl.a. derfor i den enkelte søkers interesse å melde seg for Politiets utlendingsenhet så snart som mulig etter ankomst til Norge.

Det er Politiets utlendingsenhet som skal registrere alle asylsøkere som kommer til Norge. I forbindelse med opprettelsen av Politiets utlendingsenhet i 2004, ble det besluttet at all registrering av asylsøkere skulle skje der. Begrunnelsen var blant annet å sikre ensartet praksis og god kvalitet.

En person som søker asyl i Norge skal i utgangspunktet ta kontakt med myndighetene på grensen eller etter innreise i landet. Hvis tollvesenet får kontakt med en person som vil søke asyl i Norge, meldes dette til stedlig politi. Personer som søker asyl kan også møte direkte ved et politidistrikt eller bli påtruffet i en politikontroll. Politiet vil i alle tilfeller foreta en vurdering av personen både med hensyn til straffbare forhold som menneskehandel, menneskesmugling, falske dokumenter og andre forhold som kan ha betydning for hvordan saken skal behandles videre. Også i denne type saker vil ressursbruk og prioritering være en del av grunnlaget for sakens videre behandling.

Transport av søkerne blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller blir de sendt med kollektivtransport, andre ganger blir de transportert av politidistriktet til Politiets utlendingsenhet. Politidistriktet skal loggføre hendelsen og varsle Politiets utlendingsenhet om nyankomne asylsøkere. Politiet skal fortrinnsvis registrere personen med foto og fingeravtrykk før han eller hun enten transporteres eller reiser på egen hånd til Politiets utlendingsenhet. Hvordan dette gjennomføres, vil være avhengig av politiets kapasitet og prioritering.

Jeg vil understreke at Regjeringen gir høy prioritet også til de utlendingssaker politiet har ansvar for. Derfor har vi gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2008 og i forslaget til statsbudsjett for 2009 styrket utlendingsforvaltningen i politiet med totalt 60 millioner kroner siden statsbudsjettet for 2008. I St.prp.1 (2008-2009) står det på side 110 at det skal gjennomføres flere identitetskontroller, herunder grensekontroller.