Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:388 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 12.12.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Jeg er kjent med at Klagenemnda for offentlige anskaffelser har henvendt seg til departementet og bedt om en klargjøring av forskriften når det gjelder å avvise en anbyder.
Hva vil departementet gjøre med henvendelsen og etter hvilken tempoplan?

Begrunnelse

En anbyder kan avvises fra å delta i anbudskonkurranse om offentlige anskaffelser når det foreligger rettskraftig dom for korrupsjon.
Når det bare foreligger en anmeldelse, kan anbyder avvises etter en skjønnsmessig vurdering. Jeg mener kriteriene for et slikt skjønn er uklare og kan komme i strid med grunnleggende krav til rettssikkerhet for næringsdrivende.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Stortingsrepresentant Per Kristian Foss viser til at Klagenemnda for offentlige anskaffelser har henvendt seg til departementet og bedt om en klargjøring av forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder regelen om avvisning av en tilbyder når det foreligger rettskraftig dom for korrupsjon. Representanten ønsker å vite hva departementet vil gjøre med henvendelsen og etter hvilken fremdriftsplan.

Jeg antar at henvendelsen stortingsrepresentanten sikter til, er et brev fra Konkurransetilsynet med innspill til ny handlingsplan for økonomisk kriminalitet. Tilsynet tar der opp behovet for å klargjøre offentlige oppdragsgiveres muligheter til å avvise leverandører som har opptrådt i strid med korrupsjonslovgivningen.

Stortingsrepresentanten tar opp et viktig spørsmål. Bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser §§ 11-10 (1) bokstav e og 20-12 (1) bokstav e slår fast at innkjøperne skal avvise leverandører som er ”rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri, hvitvasking av penger […]”. De norske forskriftsbestemmelsene gjennomfører en uklar bestemmelse i EØS-avtalens anskaffelsesdirektiv (artikkel 45).

I juli 2006 mottok departementet et spørreskjema fra Kommisjonen knyttet til gjennom-føringen av artikkel 45. Departementet besvarte spørreskjemaet i september samme år, der vi beskrev problemene knyttet til forståelsen av bestemmelsen. I tillegg ba vi uttrykkelig om at Kommisjonen kom tilbake med mer veiledning.

På bakgrunn av dårlig respons fra de fleste medlemsstatene på spørreskjemaet, arbeidet ikke Kommisjonen videre med saken. I den senere tid har imidlertid flere medlemsstater etterlyst behov for regelavklaring, og Kommisjonen har derfor tatt opp igjen dette arbeidet. Kommisjonen sier den ønsker å hjelpe medlemsstatene med å finne en praktisk fortolkning av artikkel 45. Den sendte derfor ut en ny henvendelse i slutten av november. På bakgrunn av de svarene de får inn, vil de vurdere videre skritt i saken. Departementet vil naturligvis følge opp denne henvendelsen med et grundig svar, og håper at arbeidet i EU skal lede til en avklaring av innholdet i bestemmelsen.

Departementet vil uansett arbeide videre med problemstillingene nasjonalt. Jeg kan nevne at departementet avholdt et interdepartementalt møte i april i år, blant annet for å kartlegge utfordringene og behovet for avklaringer knyttet til bestemmelsen. I oppfølgingen av dette møtet vurderer vi muligheten for å presisere forskriftsteksten med sikte på å skape større klarhet. Vi vurderer også om enkelte av problemstillingene kan klargjøres gjennom veiledning.