Skriftlig spørsmål fra Michael Momyr (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:902 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Michael Momyr (H)

Spørsmål

Michael Momyr (H): Det foreligger betydelige planer for ytterligere utbygging av fornybar energi på Fosen. For å gjennomføre disse planene trengs forsterkning av nettet.
Hva vil statsråden gjøre for at vi snarlig kan få på plass en 420 kV kraftlinje mellom Namsos og Sunndal?

Begrunnelse

Statnett uttrykker usikkerhet om det er behov for å bygge den planlagte 420 kV-linjen mellom Namsos og Sunndal. Dette begrunnes blant annet med at det ikke er avklart om det vil bli gitt konsesjon for et tilstrekkelig antall vindkraftverk langs linjetraseen.
Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for utbygging av vindkraft.
Videre har Sør - Trøndelag fylkeskommune i sin delplan om vindkraft anbefalt en slik utbygging og at en derved får en konsentrasjon av vindkraftutbyggingen i ytre og nordre del av Fosen.
Dessuten har kommunestyrene i Roan, Åfjord og Bjugn etter grundige politiske prosesser gått inn for at det blir gitt konsesjon til utbygging av den aktuelle linjen og til de vindkraftverkene som skal utnytte kapasiteten i denne.
Et annet argument i denne saken er forsyningssikkerheten i Trøndelag og det faktum at Midt - Norge har en underkapasitet på elektrisk energi. I Midt-Norge vil vi sårt trenge ny kraftproduksjon i årene fremover. En utbygging vil også fjerne eksisterende flaskehalser.
Mulighetsstudien som NVE og Enova har gjennomført viser at begrensninger i overføringsnettet utgjør en stor barriere for utvikling av ny fornybar energi.
EUs fornybarhetsdirektiv og Regjeringens ambisiøse mål om fornybar energi understreker behovet for og raskt få på plass nettforsterkninger.
Til slutt vil jeg peke på de muligheter en utbygging av vindkraft gir for kunnskapsbasert næringsutvikling i området.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett planlegger en ny 420 kV kraftledning fra Namsos til Roan med sikte på kunne realisere vindkraft på Fosen. Kraftledningen vil kunne ta opp inntil 800 MW av den planlagte vindkraften i området. På bakgrunn av gjennomførte tilleggsutredninger, sendte Statnett i januar 2009 en tilleggsøknad for Namsos-Roan til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett planlegger også en ny 420 kV kraftledning fra Roan til Surnadal. Bakgrunnen for byggeplanene er de omfattende planene om vindkraft nord og sør for Trondheimsfjorden. Dette vil kreve at nettet forsterkes. I tillegg til å kunne ta inn ny produksjon i form av vindkraft, vil den nye 420 kV ledningen også bidra til bedre fleksibilitet i nettet og styrke forsyningssikkerheten. Statnett sendte melding om planene til NVE i januar 2008.

I utgangspunktet bør ikke nett bygges før en vet at produksjonen eller forbruket blir realisert. På den annen side kan manglende nettkapasitet hindre nødvendig nettilknytting for nye produsenter eller forbrukere. Stadige nye, ukoordinerte og små nettinvesteringer er heller ikke ønskelig Det er viktig for meg å få sikret en god koordinering av beslutningene om utbygging av nett og produksjon.

Nettutvikling skal tilrettelegge for fremtidig kraftproduksjon og kraftforbruk gjennom å få frem gode og robuste løsninger i tilstrekkelig god tid. En viktig oppgave for NVE er å arbeide for en hensiktsmessig koordinering av nye produksjons- og nettanlegg. Konsesjonsbehandlingen samordnes i de regioner der dette kan bidra til bedre ressursutnyttelse og lavest mulig konfliktnivå. Fosen er eksempel på en region hvor NVE benytter denne arbeidsformen. NVE har nylig offentliggjort hvilke av vindkraftprosjektene på Fosen og i Namdalen de vil prioritere å ferdigbehandle først. Prioriteringen vil bidra til en mer oversiktlig og effektiv konsesjonsbehandling av vindkraft- og kraftledningsprosjekter i regionen. Målet er å få fram de mest realistiske og minst konfliktfylte prosjektene raskere. I tillegg til den prioriteringen NVE nå gjør, vil også den styrkede saksbehandlingskapasiteten i NVE bidra til raskere fremdrift enn tidligere.

For å sikre at samfunnsmessig rasjonelle prosjekter blir gjennomført, tar jeg sikte på fremme en odelstingsproposisjon for Stortinget før påske om endringer i energiloven. Her foreslås det å innføre en plikt for nettselskapene til å knytte produksjon til nettet når produksjons- og nettinvesteringen samlet sett er samfunnsmessig rasjonell. Med forbehold om at lovendringene vedtas, mener jeg at tilknytningsplikten vil bidra til bedre koordinering av nett, produksjon og forbruk, og dermed bidra til å utløse flere investeringer. Dette vil ha stor betydning for utbyggingen av fornybar kraftproduksjon som for eksempel vindkraft.