Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:924 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 30.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I spørretimen 17. desember 2008 hadde jeg et spørsmål om sikring av barn i skolebuss. Statsråden svarte at det i den søte juletid var lov å ha slike fromme og gode ønsker, og påpekte samtidig at statsråden ikke var julenissen. Siden den gang har det vært flere skolebussulykker, blant annet en kollisjon mellom en skolebuss og en lastebil på E-134 og en kollisjon mellom en skolebuss og to personbiler på E-16.
Vil statsråden fortsatt ikke sørge for at sikring av barn i skolebuss blir gjennomført?

Begrunnelse

Alle nye busser ble i oktober 1999 påbudt å ha setebelter som standard. Påbudet ble nedfelt i kjøretøyforskriften. Påbudet gjelder ikke typiske bybusser som går i bytrafikk. Dette betyr at bussene som i dag ikke har setebelter, er bybusser og eldre busser. Det at disse bussene ikke har setebelter er en risiko for sikkerheten til passasjerene. I tillegg til dette er ungdom i en rekke fylker henvist til ståplass på skolebussen hver skoledag. Mange av de bussene som benyttes til skolebarntransport, er gamle busser som ble kjøpt inn lenge før påbudet om sikkerhetsbelter i bussene ble innført.
Fremskrittspartiet fremmet i Dokument nr. 8:28 (2007-2008) forslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport. Åpen høring med Barneombudet, Trygg Trafikk og Transportbedriftenes Landsforening ble gjennomført i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag 30. januar 2008. FrPs forslag fikk kun tilslutning av andre ikke-sosialistiske partier, men flertallet stemte for følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen vurdere muligheten for å innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss med buss. Arbeidet starter etter at rapporten om "Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss" er lagt fram for Samferdselsdepartementet"."

Rapporten ble lagt frem i juni 2008. Siden den gang har ingen hørt noe mer om rapporten. Undertegnede har blitt gjort kjent med at saken er ferdigbehandlet, og ligger klar hos statsråden. Det spekuleres derfor i hvorfor statsråden ikke har lagt frem saken til stortinget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Trafikktryggleik knytt til transport av skuleelevar i buss har fleire gonger vore til handsaming i Stortinget, og Regjeringa har m.a. vorte oppmoda om å vurdere om det er mogleg å innføre påbod om sitjeplass for barn under skuleskyss i buss.

SINTEF la fram rapporten «Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn med buss» i slutten av mai 2008. Rapporten viser at skuleelevar i liten grad vert skadde som passasjerar i buss, og at skadane som oppstår, er lite alvorlege. SINTEF viser til at ut frå ulukker registrerte til politiet i perioden 2002–2006 kan ein anslå at to barn i grunnskulealder har vorte alvorleg skadde under transport med skulebuss i løpet av denne perioden. Ulukkestala viser at dei alvorlege skadane for denne trafikantgruppa skjer i situasjonar der skuleelevane anten er på veg inn eller ut av bussen, eller dersom dei går eller syklar til og frå skulen. Kartlegging av tilbodet til fylkeskommunane viser at fleire av fylkeskommunane arbeider aktivt med trafikktryggleik og skuleskyss m.a. ved å stille krav om sitjeplass til skuleelevane, krav om maksimalalder og gjennomsnittsalder ved bussparken eller gjennom eige skyssreglement for sjåførar og elevar.

Rapporten frå SINTEF viser at det er eit omfattande og komplisert arbeid som må gjerast dersom det skal innførast særlege tiltak for denne trafikantgruppa, både med omsyn til økonomi og praktiske og juridiske løysingar. Samferdselsdepartementet er for tida i dialog med Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet for å få fram forslag til tiltak som kan vere føremålstenelege. Eg vil kome tilbake til Stortinget med ei eiga sak om dette når det er teke endeleg stilling til om det skal innførast tiltak for denne trafikantgruppa, utover dei allmenne krava til sikring som følgjer av nasjonalt regelverk. Eg gjer samstundes merksam på eit vedteke EU-direktiv, 2007/46/EF. Direktivet har reglar som avviker frå vårt nasjonale krav om montering av bilbelte i buss klasse II. Eg vurderer no behovet for å ta initiativ overfor Kommisjonen for å kunne behalde gjeldande nasjonalt regelverk om monteringsplikt i denne bussklassa.

Eg vil samstundes understreke at det er fylkeskommunane som har hovudansvar for å oppfylle skuleeleven sin rett til et forsvarlig skysstilbod. Den enkelte fylkeskommune har stor fridom til å utforme skysstilbodet, og kan gjennom avtalar med transportørar opprette eigne transporttilbod for skuleelevar, og stille særskilte krav til sikring, noko fleire fylkeskommunar allereie gjer i dag.