Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 11.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Til tross for faglig uenighet om HPV vaksinen, vil vaksinen bli innført for barn i alderen 11-13 år. Det er likevel enighet om mye man ikke vet, f. eks. hvor effektiv vaksinen er, hvor lenge virkningen varer, om hvilke langtids-virkninger som kan komme, om andre HPV-stammer kan "overta" etter vaksinen er gitt, om den virkelig beskytter mot kreft, og om den er like effektiv i denne aldersgruppen som i 16-23 års gruppen.
Hva vil statsråden gjøre for at den som skal vaksineres og foreldre kan foreta et informert valg?

Begrunnelse

Fra helsesøstre mottar vi meldinger om at deres arbeidstid blant denne aldersgruppen ikke vil kunne strekke til for å kunne gi en god nok informasjon. Dette er bekymringsfullt, ikke minst med tanke på barns rettigheter til å bli hørt, og deres rett til i dette tilfelle delt samtykke. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Det er ikke nok at foreldre informeres. Disse forhold kan jeg ikke se har vært belyst eller utredet.
Det er derfor av avgjørende betydning at kvaliteten på den informasjon som skal gis, og måten den skjer på er tilfredsstillende. Det må fremkomme at vi utsetter barna for noe vi ikke helt kjenner alle konsekvensene av. Jeg antar at helse- og omsorgsministeren har merket seg uttalelsene fra Forskeren dr. Diane Harper, som utviklet HPV-vaksinen:

"This vaccine should not be mandated for 11-year-old girls! At 11, these girls don't get cervical cancer! Giving it to 11-year-olds is a grat big public health experiment."

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis vil jeg fremheve at denne saken har hatt en grundig prosess. Folkehelseinstituttet begynte arbeidet med å vurdere vaksinen i 2006 og avga sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet i 2007. Departementet gjennomførte et åpent høringsmøte i juni 2007. Saken har deretter vært behandlet over to åpne møter i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.

Selv om det er enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til langtidsvirkninger, som det nevnes eksempler på i spørsmålet, foreligger det godt dokumentert kunnskap om vaksinen, som danner grunnlaget til at bl.a. EUs smittevernsenter (ECDC) samt nasjonale og internasjonale relevante fagmiljøer og -myndigheter har konkludert med at vaksinasjon mot HPV er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Det foreligger en rekke internasjonale vitenskaplige artikler som dokumenterer vaksinens effekt og kostnadseffektivitet. I effektstudiene har man undersøkt effekt mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft. Begrunnelsen for dette er at forstadier er en forutsetning for utvikling til kreft. Videre har vaksinen så langt vært gitt i mer enn 40 millioner doser, og det har vært samlet inn bivirkningsmeldinger fra mange land, uten at det er funnet holdepunkter for livstruende eller varige bivirkninger.

Det er Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som har ansvaret for det faglige innholdet i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også nødvendig informasjon til helsepersonell, foreldre og barn ved innføring av nye vaksiner.

Landets helsesøstre har en nøkkelrolle når det gjelder å formidle slik informasjon. Legene som er ansvarlige for vaksinasjonsvirksomheten lokalt, vil også kunne få spørsmål som angår vaksinering. Det lokale helsepersonellet kan tilpasse informasjonen ut fra hvem de henvender seg til i det enkelte tilfelle på en helt annen måte enn man kan gjennom generelle informasjonsskriv og brosjyrer. De har også mulighet til å tilpasse informasjon i møte med enkeltpersoner med ulik utdannelsesbakgrunn, kulturell bakgrunn osv.

Arbeidet med å ruste opp helsesøstre og leger med bred informasjon for å kunne møte foreldre og barn på en best mulig måte har derfor alltid vært en viktig strategi ved innføring av nye vaksiner i programmet. Dette er også helt sentralt ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

FHI har orientert meg om at de i den forbindelse blant annet har:

- Sendt ut flere informasjonsbrev til ledende helsesøster og kommunelege i alle kommuner om endringene i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Jevnlig oppdatert nyhetssidene på FHI’s hjemmesider om innføringen av vaksinen. Disse nyhetene kan abonneres på av helsesøstrene.

- Det er opprettet et eget menypunkt ”Innføring av HPV-vaksine” på FHI’s nettsider www.fhi.no/hpv-vaksine som henvender seg både til helsepersonell og publikum. Her finner man informasjon og dokumentasjon om HPV-vaksine.

- Utført spørreundersøkelse blant helsesøstre/leger. Det ble i januar/februar 2009 gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell som jobber med barnevaksinasjonsprogrammet. Hovedtema for undersøkelsen var holdninger til og behov for informasjon om HPV, livmorhalskreft og HPV-vaksine. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlaget for utforming av informasjonsmateriell til helsepersonell som arbeider med barnevaksinasjonsprogrammet.

- Avholdt møter med en gruppe av helsesøstre for innspill/ønsker vedrørende FHI’s informasjonsstrategi ved innføringen av HPV-vaksine.

- Forelesningsturné i alle fylker. Gjennom fylkesmannen har landets fylker fått tilbud om forelesninger for helsepersonell våren 2009. Forelesningene som tilbys fra Folkehelseinstituttet, formidler blant annet kunnskap om sammenhengen mellom HPV og livmorhalskreft og om HPV-vaksine. Møtene er en anledning for helsepersonell til å ta opp spørsmål omkring vaksinen, rådgivningen til foreldre og barn, den praktiske gjennomføringen av vaksinasjon og lignende. For Folkehelseinstituttet er dette en mulighet til å fange opp udekkede behov eller problemstillinger før oppstart av vaksinasjon høsten 2009. Per i dag har det vært holdt forelesninger i 13 fylker.

- Folkehelseinstituttet har også utarbeidet et faktahefte med utdypende informasjon om HPV, livmorhalskreft og HPV-vaksine. Dette heftet er skrevet med tanke på helsepersonell, men kan også deles ut til foreldre som har behov for mer informasjon. Heftet planlegges sendt ut til ledende helsesøster og kommunelege uke 20 og blir også tilgjengelig på FHI’s nettsider.

- Telefonrådgivning for helsepersonell alle hverdager kl. 13.00-14.30. Der kan helsepersonell få svar fra lege, farmasøyt eller helsesøster ved FHI på aktuelle spørsmål.

I tillegg henvender FHI seg direkte til jenter og foreldre:

- Folkehelseinstituttet planlegger å sende ut et brev i løpet av uke 21 til alle foreldre/foresatte med kort informasjon om HPV-vaksine og med henvisning til hvor mer informasjon kan finnes.

- Folkehelseinstituttet utarbeider en informasjonsbrosjyre med samtykkeskjema til jenter/foreldre. Brosjyren vil bli oversatt til ulike språk. Denne sendes ut på høring til en rekke instanser for mulighet til innspill, og endelig versjon foreligger derfor ennå ikke. En foreløpig versjon legges på Folkehelseinstituttets nettsider med mulighet for publikum til å gi tilbakemeldinger (questback). Trykt utgave vil foreligge etter at det er bestemt hvilken HPV-vaksine som skal brukes i vaksinasjonsprogrammet. Brosjyren distribueres til jenter/foreldre via helsesøstrene lokalt. I brosjyren nevnes det spesifikt at jentene har rett til informasjon, og at det skal legges vekt på deres meninger.

- Menypunktet ”Innføring av HPV-vaksine” på FHI’s nettsider: www.fhi.no/hpv-vaksine inneholder også informasjon som foreldre og jenter vil ha nytte av, blant annet ”spørsmål og svar om HPV-vaksine”, tilleggsdokumentasjon m.m.

- FHI har opprettet en publikumstelefon for spørsmål om HPV-vaksine:

21 07 70 00 (hverdager 9-15)

- FHI har opprettet en e-postkasse for publikum: hpv-vaksine@fhi.no.

I en brosjyre hvor man henvender seg til en heterogen målgruppe, blir man nødvendigvis nødt til å forenkle et budskap. I utarbeidelsen av brosjyren har FHI derfor lagt vekt på at mange av de familiene man henvender seg til, har ulik utdanningsbakgrunn, mange har ikke norsk som førstespråk og at en del ikke har tradisjon for å snakke med jentene sine om seksualliv. Utkastet til brosjyre som kommer på høring, tar også hensyn til flere av usikkerhetsmomentene. Det legges også vekt på at brosjyren skal være formulert på en slik måte at både jentene og foreldrene skal forstå innholdet. I vaksinesammenheng er idealet i mange land å legge opp til en nivådelt informasjon, slik at både de som ønsker kort og enkel informasjon og de som vil ha mer utdypende informasjon, skal få sine behov dekket. FHI legger også opp til dette og utarbeider derfor en brosjyre til foreldre og jenter som skal være klar og forståelig for de fleste, men som samtidig henviser til hvor man kan finne utdypende informasjon.

I tillegg til ovennevnte arbeid er Folkehelseinstituttet også godt i gang med å planlegge et system for overvåking av vaksinens effekt. Dette arbeidet skal utføres i samarbeid med Kreftregisteret og referanselaboratoriet for HPV-virus ved Akershus universitetssykehus.

Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg selvsagt er enig i at HPV-vaksine ikke bør være "mandated", dvs. påbudt for 11-årige jenter. All vaksinasjon i Norge er frivillig og bør være det. Det er opp til foreldrene om de ønsker HPV-vaksine til sine døtre eller ikke, og i denne sammenheng er det viktig å gi foreldrene og barn et best mulig grunnlag for å kunne ta et valg, jf. henvisningen til FNs barnekonvensjon. Selv om vaksinasjon er frivillig, har barn rett til å få den beskyttelse vaksiner kan gi. I FNs barnekonvensjon artikkel 24 heter det også at barn har rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard, og at barn ikke skal fratas sin rett til slike helsetjenester. En av de viktigste grunnene til å tilby HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet er at alle da får samme mulighet til å velge vaksine uavhengig av økonomisk evne.