Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2008-2009)
Innlevert: 12.05.2009
Sendt: 12.05.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Med den rette politiske vilje og behandling kan hele eller deler av et svært realistisk forslag om en innfartsparkering på østsiden av Glomma gjennomførers på svært kort tid.
Hva vil statsråden gjøre for å få en oppriktig og seriøs vurdering og en god politisk behandling av dette gode miljøforslaget?

Begrunnelse

Innfartsparkering og kollektivtransport Nordre Roven, Fet kommune i Akershus. Velforeningene i område har gjennom flere år arbeidet for å opprettholde et tilfredsstillende kollektivtilbud for beboere i Fet og Sørum lags østsiden av Glomma, dvs. mellom Sørumsand og Fetsund. Så langt har ikke det lykkes. Historien om skjebnen til Guttersrud stoppested på Kongsvingerbanen er velkjent for samtlige politikere og konsekvensene for de som bor i området er store. Beboere må investere i bil(er) for i det hele tatt å komme seg på jobb. Skoleelever i videregående skole mangler mulighet for å komme seg til / fra skolen.
Med alle uttalelser om bruk av kollektivtransport og hvor viktig det er for miljø og samfunnets infrastruktur, samt usikkerheten omkring utvidelse av Riksvei 22 mellom Fetsund og Lillestrøm friskt i minnet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er naturligvis svært opptatt av at utviklingen av et godt jernbanetilbud skjer gjennom et velfungerende samspill mellom jernbaneaktørene og de lokale myndigheter. Ikke minst på grunn av dette tok Samferdselsdepartementet initiativ til at NSB og Jernbaneverket sammen med Hedmark og Akershus fylkeskommuner etablerte en felles prosjektgruppe for utvikling av et fremtidig godt togtilbud på Kongsvingerbanen.

På grunn av sikkerhets- og infrastrukturmessige forhold knyttet til Roven krysningsspor, har det ikke vært mulig å opprettholde stans for toget på Guttersrud holdeplass. I påvente av rapporten fra prosjektgruppen for Kongsvingerbanen, ønsket ikke Jernbaneverket å igangsette kostnadskrevende tiltak på Roven/Guttersrud. Rapporten foreslår at lokaltogene på Kongsvingerbanen heller ikke i fremtiden stopper mellom Svingen og Sørumsand stasjoner. Jernbaneverket ønsker derfor ikke å reetablere en holdeplass på Guttersrud.

NSB har inngått avtale om kjøp av inntil 50 nye togsett. Det kan bli aktuelt å benytte disse på enkelte av de lengste lokaltogstrekningene, herunder Kongsvingerbanen. Dersom dette skal være aktuelt, må flere korte plattformer forlenges for å tilfredsstille krav til sikkerhet. Også vurderinger i forhold til Svingen må gjøres i lys av bl.a. dette. På sikt kan det bli aktuelt å flytte Svingen holdeplass noen hundre meter østover for å få en mer gunstig plassering, da stasjonenes plassering i kurve er en utfordring for sikkerhet og universell utforming og tilgjengelighet. Innfartsparkering for de reisende vil da også kunne etableres der.

Jeg kan for øvrig nevne at som en del av departementets arbeid med å følge opp disse prosessene hadde min statssekretær Erik Lahnstein 14. mai møte med blant andre ordfører og representanter fra Jernbaneverket og NSB i Fet rådhus. Her fremmet ordføreren ideer om midlertidige løsninger for innfartsparkering som også vil bli vurdert. Også i departementets videre styring av Jernbaneverket vil jeg legge vekt på at det skal være et godt og nært samarbeid med lokale myndigheter.