Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1218 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 22.05.2009
Besvart: 28.05.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når har statsråden tenkt å sikre at pass og bankkort ikke sendes per vanlig post for å avverge ID-tyverier?

Begrunnelse

NRK Telemark melder 20.05.2009 igjen at bankkort og pass sendes med vanlig post til usikrede postkasser. I en tid hvor omfanget av ID-tyveri ventelig vil øke betraktelig er dette svært betenkelig. Datatilsynet har da også reagert på praksisen. I Sverige har denne praksisen ifølge media blitt avviklet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg informere at banknæringen ikke sorterer under Justisdepartementet. Så langt jeg vet, er det banknæringen selv som bestemmer hvordan utlevering av bankkort til sine kunder skal foregå. Jeg kan derfor bare svare for begrunnelsene og rutinene knyttet til utstedelse av pass.

Det utstedes årlig opp mot 600.000 pass til norske statsborgere. På årsbasis blir et større antall pass meldt tapt eller stjålet, og antallet slike taps- eller stjåletmeldinger har vist en stigende kurve. For 2008 var antallet tapte eller stjålne pass i følge Politidirektoratets statistikk nærmere 26.000. I løpet av 4-årsperioden fra 2005-2008 var det samlede antall registrerte pass som var meldt bortkommet i overkant av 94.000.

Av det samlede antall bortkomne pass er det kun en mindre andel av disse som blir borte ved utsendelse i posten. For 2008 utgjorde dette kun 253 pass, mens det for 4-årsperioden 2005-2008 utgjorde 825 pass.

Etter passloven plikter en passinnehaver å melde i fra straks hvis et pass kommer bort. Alle meldinger om bortkomne pass blir registrert både ved Kripos og i Interpols database i Lyon i Frankrike. Dette innebærer at passet blir registrert som ugyldig. Videre betyr dette at en som reiser på et pass som er meldt tapt eller stjålet, risikerer å bli stoppet i en passkontroll over hele verden.

Som kjent etableres det også nå ordninger med elektroniske pass som inneholder biometrisk personinformasjon om passinnehaver. Et hovedformål med dette er å etablere en mulighet til sikker verifisering av passinnehavers identitet ved at vedkommendes biometri (ansiktsbilde eller fingeravtrykk) ved kontroll kan knyttes direkte til passet. Når det etter hvert kommer på plass utstyr for å lese biometriske pass, vil dette gi en betydelig reduksjon av muligheten for å krysse grensekontroll med forfalskede pass eller ved misbruk av pass utstedt til andre.

Jeg har også lagt vekt på at utsendelse gjennom rekommandert post ikke ville kunne hindre at pass blir borte i postgangen, for eksempel av tyveri begått av utro tjenere. Alternativet ville i så fall være å sende passene tilbake til vedkommende passmyndighet slik at passene kunne avhentes der. Denne løsningen er valgt blant annet i Sverige og Finland, men er hos oss vurdert å føre til en betydelig reduksjon av publikumsservicen ved at passinnehaver ville måtte møte opp to ganger ved utstedelse av nytt pass. Dette vil heller ikke gi noen synbar gevinst i form av redusert misbruk. Det vil dessuten ta lengre tid fra passøknad til utlevering av passet. Passøkere som ønsker det, kan imidlertid selv velge å få passet returnert for utlevering på politistasjon eller utenriksstasjon.

I lys av det som er beskrevet foran, har jeg ikke funnet det formålstjenlig å legge om rutinene for utsendelse av pass i posten.

Jeg vil avslutte med å opplyse at så langt jeg har fått opplyst, er publikum gjennomgående svært fornøyd med den service som ytes ved passutstedelse. Dette gjelder ikke minst den korte tiden det tar fra passøknaden er innlevert og til passet ligger i postkassen. I de sjeldne tilfellene der passet kommer bort i posten, vil passøker få utstedt et nytt pass vederlagsfritt.

Denne regjeringen har i tillegg halvvert gebyret for å få pass. Det kostet tidligere kr. 990,- for pass til voksne og kr. 420,- for pass til barn, mens det med virkning fra 1. januar 2008 koster kr. 450,- for pass til voksne, og med virkning fra 29. juni 2007 kr. 270,- for pass til barn. Dette er en viktig endring i forhold til de høye avgiftene på pass under Bondevik II-regjeringen. Høyre var da ansvarlig for å opprettholde et høyt avgiftsnivå som langt oversteg produksjonskostnadene.