Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Besvart: 10.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hva vil statsråden gjøre for å styrke norske transportører sin rolle og sørge for sunne konkurranseforhold i lastebilnæringen og forhindre overtredelse av regelverket for cabotasjekjøring i Norge?

Begrunnelse

Det er vedtatt et presiserende regelverk om cabotasjekjøring i EU. Formelt trer endringen i kraft fra 1. januar 2010.
Etter at det fra 1. mai 2009 ble åpnet adgang for flere land til å drive cabotasje, er det grunn til å frykte sosial dumping og ulovelig cabotasjekjøring i Norge. Det er derfor nødvendig å se på hvordan kontrollen kan forbedres for å sikre sunne konkurranseforhold for norsk lastebilnæring.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet knytter seg så vidt jeg kan se til norske transportørers forhold sett i lys av at overgangsordningen for kabotasje, som gjaldt for mange av de nye medlemslandene i EU, falt bort fra 1. mai 2009. Fra denne datoen har de aktuelle landene kunnet utføre kabotasje i Norge på samme vilkår som transportører fra andre EØS-land.

Det vises til at adgangen til å utføre kabotasje i utgangspunktet er begrenset sammenlignet med adgangen til å utføre annen internasjonal vegtransport. Mens adgangen til bilateral-, transitt-, og tredjelandstransport innen EØS er fri for transportører fra alle EØS-land, er adgangen til kabotasje begrenset til midlertidig transport.

I forbindelse med at overgangsordningen for de nye medlemslandene falt bort fra 1. mai 2009, har departementet presisert hva som ligger i de begrensinger som følger av gjeldende regler. Departementet har óg overfor kontrollmyndighetene som er politiet og Statens vegvesen, anmodet om å ha økt fokus på kontroll av kabotasje.

Jeg er opptatt av at kabotasjereglene håndheves på en effektiv måte og er derfor glad for at det er oppnådd enighet som medfører EU i nær fremtid vil vedta nye regler som innebærer en ytterligere tilstramming av forståelsen av hva som ligger i begrepet midlertidig kabotasje. Ifølge dette regelverket skal midlertidig kabotasje utføres innenfor en tidsramme på maksimalt 1 uke, og kan omfatte maksimalt 3 turer. Arbeidet med å implementere de nye EU-reglene i norsk rett er satt i gang. Jeg regner derfor med at det nye regelverket kan settes i verk som raskt som mulig etter at EU har gjort sitt formelle vedtak.