Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1271 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 03.06.2009
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 12.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Regjeringen har besluttet å stenge områdene utenfor Mørekysten for oljeleting, for å ivareta fiskeressursene i området.
Mener statsråden og Regjeringen at utbygging av kystnære vindturbiner i samme gyteområdet allikevel er miljømessig forsvarlig, og ser statsråden bort ifra advarslene fra Havforskingsinstituttet og Ornitolog Folkestad?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt kopi av brev som er sendt til Olje- og energidepartementet, fra Landsorganisasjonen; STOPP rasering av Kysten. Brevet viser til at det foreligger en ankebehandling hos Olje- og energidepartementet vedrørende konsesjoner for vindkraftprosjektene Havsul I og II - Tiltakshaver Havgul AS. I brevet vises det også til at NVE har mottatt melding om at Mørevind v/Trønderenergi Kraft AS har planer om et vindkraftprosjekt i nærliggende område.
I brevet vises det til at prosjektene som er planlagt langs Mørekysten er bunnfaste vindturbiner som skal plasseres på grunt vann, og at de er planlagt i et meget stort antall. Områdene er populært omtalt som et av verdens største matfat, og er viktige gyteområder for fiskeslag som sild, torsk, sei og hyse.
Ettersom regjeringen nylig besluttet å stenge områdene utenfor Mørekysten for oljeleting, med klar begrunnelse om å verne de enorme fiskeressursene i området, stilles det nå fra flere hold spørsmål til regjeringens holdning i forhold til det å plassere gigantprosjekt med kystnære vindturbiner i samme området. Havforskningsinstituttet har uttalt følgende:

"Vindmøller forankret på sjøbunnen vil beslaglegge areal og påvirke strømforhold samt produsere støy og elektromagnetisk stråling som vil kunne innvirke på de marine økosystemer og ressursutnyttelsen av disse."

"Vindmøllenes rotorer og turbiner vil produsere mekanisk energi i form av vibrasjoner som ledes ned gjennom vindmøllesøylen til fundamentet og forplanter seg i grunnen og vannmassene. Vibrasjonene kan forplante seg over store distanser, og støy er ventelig den effekten som i størst grad vil kunne påvirke fisk,..."

"Støy vil kunne utløse fluktreaksjoner hos fisk, og et endret lydbilde (spesielt i det lavfrekvente området) vil kunne påvike fiskens evne til navigasjon og kommunikasjon. (som for eksempel under gyting) Redusert navigasjonsevne kan ha spesielt negativ betydning for vandrende fiskearter til og gjennom de omsøkte områder. Her må spesielt nevnes sild, torsk, sei og hyse på vandring mot kjente gytefelt på Møre. Disse artene er ikke bare viktige for kystøkosystemet, men er også nøkkelarter i de store oseaniske økosystemer, og påvikning av disse vil kunne ha store økologiske og økonomiske konsekvenser."

Ornitolog Alv Ottar Folkestad frykter også for fuglelivet på Runde, Sør-Norges eneste fuglefjell. I Romsdal Budstikke onsdag 27. mai 2009 ble Folkestad sitert fra et folkemøte om vindkraftutbygging på Finnøya med at "Han så med bekymring på den planlagde vindmølleparken." I sin klage har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) pekt på at Havsul I ligger midt i en svært viktig trekkorridor både for sjøfugl og fastlandsfugl. Men også med bakgrunn i at parken i stor grad vil ramme næringssøkende fugl fra Runde. Det er heller ingen hemmelighet at svært mange er motstandere av en slik gigant utbygging grunnet den visuelle forurensing vindturbinene vil påføre våre - til nå, svært så populære og uberørte turistfjorder.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Som representanten er klar over, ligger to av Havsulprosjektene nå til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Representanter for departementet var på befaring i området i slutten av mai. Under klagebehandlingen vil vi foreta en gjennomgang og vurdering av alle innspill og andre spørsmål som tas opp knyttet til anleggene.

Norsk Ornitologisk Forening er blant klagepartene. Foreningens synspunkter, som jeg er kjent med bygger på en omfattende faglig kompetanse, vil selvfølgelig inngå i departementets vurdering.

Jeg ber om forståelse for at jeg på det nåværende tidspunkt i klagebehandlingen ikke kan gå nærmere inn på disse prosjektene.

De begrensninger som forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)) legger på petroleumsaktivitet utenfor Møre, er relatert til oljeutslipp og eventuelle miljøkonsekvenser i den forbindelse. Slik forurensning er ikke aktuell for havbasert vindkraft. Det er derfor ikke motstrid mellom petroleumsbegrensninger og etablering av vindkraft. Vindkraften krever imidlertid selvstendige vurderinger av den påvirkning disse anleggene kan medføre blant annet på fisk.

Når det gjelder kystnær vindkraft i sjøen generelt kan jeg opplyse om at departementet er gjort kjent med Havforskningsinstituttets vurderinger. Havforskningsinstituttet peker også på at det er usikkerhet knyttet til virkninger av vindkraft til havs. Dette fremgår også av forvaltningsplanen.

Det pågår en betydelig forskning og utvikling innen vindkraft til havs internasjonalt. Konsesjonsmyndighetene holder seg orientert om dette arbeidet for å ha best mulig faglig grunnlag for å fatte avgjørelser i konkrete saker.