Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1369 (2008-2009)
Innlevert: 17.06.2009
Sendt: 18.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva vil stasråden gjøre for å sikre at Agder politidistrikt får tilført nok midler slik at landsdelen får en politibemanning tilpasset utfordringene, samt at folk kan føle seg trygge i sine hjem?

Begrunnelse

Politimester Kirsten Lindeberg uttaler til NRK Sørlandet at enkelte områder på Sørlandet vil bli nedprioritert i sommer pga bemanningssituasjonen. Videre innrømmer hun at oppgaver sånn som etterforskning, reaksjon på simple tyverier og andre slike ting vil bli liggende.
Statsråden er sikkert kjent med at økningen av kriminalitet på Agder i sommerhalvåret ligger på ca 20 %, samt at innbyggertallet nærmest dobbles.
Agder Politidistrikt får ikke tilført ekstra ressurser som utjevner behovet for mere politi om sommeren. Videre vet vi at sommeren er en høysesong for organisert kriminalitet, da miljøene blir uoversiktlige pga mange tilreisende fra inn og utland.
Ekstra ressurser som ivaretar behovet for mere politi i har vært på dagsorden en rekke ganger, men nå som det ser ut for at det i sommer blir fritt frem for kriminelle ber jeg om at statsråden vurdere tiltak som kan settes inn.
Jeg er bekjent med at statsråden ferierer i vår landsdel hver sommer, og vil derfor forvente at han både vet og har erfart disse problemene jeg har skissert. Med ønske om at statsråden også i år vil kunne føle seg trygg når han besøker oss ber jeg om snarlig svar på mitt spørsmål.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som opplyser at Agder politidistrikt vil engasjere 90 sommervikarer i år for å hjelpe til under ferieavviklingen på forskjellige områder.

Politidistriktet har hatt en budsjettøkning (inklusive lønns- og prisjusteringer) på ca 23 millioner kroner fra 2008 til 2009, og en økning (inklusive lønns- og prisjusteringer) på hele 77 millioner kroner i perioden 2003 – 2009. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke i februar fikk Agder politidistrikt 14 årsverk. Dette utgjør en betydelig ressursøkning og gode rammevilkår for politidistriktet.

For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på at det er rammestyring og rammebudsjettering i politi- og lensmannsetaten. Budsjettfordelingen mellom politidistriktene ut fra en fordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.

Politidistriktene tildeles ikke lenger stillinger, men et rammebudsjett som politimesteren disponerer for å oppnå en best mulig polititjeneste. Det er således politidistriktets ledelse som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger, og som vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Jeg vil også få minne om at bevilgningene til politi- og påtalemyndighet er økt med 1,1 milliarder kr i perioden 2005-2009. I tillegg kommer kompensasjon for lønns- og prisstigning.

Når det gjelder bemanningen i politiet viser jeg til Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet”, hvor det er foreslått å øke antall polititjenestemenn med 2 700 og andre stillinger med 1 000 innen 2020. Med de økninger som har vært på sivile stillinger er vi allerede halvveis til denne målsettingen. For polititjenestemenn er opptaket til Politihøgskolen økt til 432 i 2007 og 2008 og hele 552 i 2009. I og med at det tar 3 år å utdanne politistudenter, vil det dessverre fortsatt ta noen år før vi kan se resultatene av disse økningene. Med opprettelse av 460 nye sivile stillinger vil ca 280 polititjenestemenn frigjøres til operativt arbeid.

Jeg opplever Agder som et fredelig sted og kommer nok tilbake denne sommeren også.