Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1576 (2008-2009)
Innlevert: 18.09.2009
Sendt: 18.09.2009
Besvart: 25.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bygging av Hardangerbrua er et av de store og kompliserte samferdselsprosjekt som Stortinget vedtok i perioden 2005-2009. Prosjektet har i tillegg en spesiell forhistorie gjennom tidligere avslag i Stortinget. Under siste behandling ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til beregninger av trafikk og kostnader. Anbudsrunden for bygging er nå gjennomført, avtaler inngått og bygging igangsatt.
Når og på hvilken måte vil Stortinget får informasjon om kostnadsutvikling og kostnadsprognoser for bygging av Hardangerbrua?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Hardangerbrua vil være en del av riksvegnettet også etter gjennomføring av forvaltningsreformen fra 01.01.2010. Som andre større riksvegprosjekter blir Hardangerbrua omtalt i de årlige budsjettproposisjonene. For prosjekter som har vært til ekstern kvalitetssikring, omtales eventuelle kostnadsendringer dersom disse overskrider kostnadsrammen for prosjektet. Ved behov vil Stortinget selvsagt bli orientert på annen måte, fortrinnsvis gjennom samleproposisjoner.