Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:48 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I SD budsjettforslag for 2010 er E39 Svegatjørn - Rådal omtalt på side 57 under store bompengefinansierte prosjekter der det kan være aktuelt med anleggsstart i 2010.
Kan statsråden klargjøre hva dette egentlig innebærer og om det også er aktuelt med statlige midler til anleggsstart for dette prosjektet i 2010?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På side 57 i budsjettproposisjonen er det vist til at det arbeides med opplegg for delvis bompengefinansiering av en rekke prosjekter, og for noen av disse kan det være aktuelt med anleggsstart i 2010. Videre er det en opplisting av større prosjekter, herunder E39 Svegatjørn – Rådal, der det er aktuelt med bompenger til prosjektering, grunnerverv og eventuell anleggsstart i 2010. Det er ikke foreslått statlige midler til prosjektet i 2010.

Det foreligger godkjent reguleringsplan. Statens vegvesen arbeider med å oppdatere kostnadsoverslaget og ferdigstille trafikknotatet som grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS2). Det kan bli aktuelt med ny lokalpolitisk behandling av den oppdaterte finansieringsplanen. Den lokalpolitiske behandlingen vil i så fall bli gjennomført parallelt med den eksterne kvalitetssikringen.

Det foreligger en søknad fra bompengeselskapet om å forskuttere kostnader til prosjektering/grunnundersøkelser m.m. Det vil bli tatt stilling til søknaden når oppdatert finansieringsplan foreligger.

Samferdselsdepartementet vil legge fram bompengeproposisjon for E39 Svegatjørn – Rådal så snart det foreligger nødvendige avklaringer. Departementet vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet om bompenger til prosjektet i 2010.