Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:225 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Rette vedkommende: Fornyings- og kirkeministeren
Besvart: 27.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Tu.no hadde 13.11.2009 en artikkel som beskrev statens totalt manglende kontroll over energibruk i egne bygg. Samtidig har Regjeringen sagt i Soria Moria at de ønsker en handlingsplan for å redusere energibruken i bygg innen 2020.
Hvordan vil Regjeringen ta grep for å sikre at staten kan gå foran som et godt eksempel når det gjelder å redusere energibruken i bygg, og når kan man forvente at dette vil skje?

Begrunnelse

http://www.tu.no/bygg/article226677.ece

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Ansvaret for forvaltning av statens ulike eiendommer er som kjent fordelt på flere departementer og underliggende virksomheter. Det er hensiktsmessig for å sikre effektiv og oversiktlig drift og utvikling av eiendommene, og fordi byggene har ulike funksjoner. Mitt ansvar omfatter de statlige eiendommene som er forvaltet av Statsbygg, i alt 2, 6 mill. m2. I snart 15 år har mitt departement rapportert til Stortinget i St.prp. 1 (Prop. 1 S) om energibruk for de statlige eiendommene som er forvaltet av Statsbygg (tidligere SBED). Statsbygg har i mer enn 30 år registrert energiforbruket og utgitt årlige energirapporter for egne og andres bygninger. I disse årene har SBED/Statsbygg investert store beløp i energiøkonomiseringstiltak. Dette er grunnen til at Statsbyggs bygninger i dag generelt har et lavt energiforbruk. Statsbygg arbeider likevel kontinuerlig med tiltak for å senke energiforbruket ytterligere. De siste årene er det benyttet dataassistert energioppfølging i dette arbeidet. Energi- og vann-forbruk blir registrert i en felles database. Hensikten med dette er å redusere det manuelle arbeidet med energioppfølging i tillegg til å øke kvaliteten på rapporteringen.

Energioppfølging stiller store krav til driftspersonalet. Statsbygg har derfor lagt vekt på kontinuerlig kompetanseheving og erfaringsutveksling for denne medarbeidergruppen, og det er utviklet egne kurs for dette arbeidet i regi av ”Statsbyggskolen”.

Energirapporten blir benyttet til sammenligninger, utvikling av energiledelse, bevisstgjøring av brukerne/leietakerne om energiforbruk, korrigering av energitiltak m.v. I tillegg til dette har Statsbygg utviklet www.klimagassregnskap.no som er en metodikk/et system som synliggjør byggets bidrag til klimagassutslipp på en ny og utvidet måte ved at man blant annet trekker inn utslipp knyttet til materialer og utslipp fra transport som ulik plassering av byggene gir.

Dokumentasjonen som innhentes fra de ulike eierne av statlige bygg har ulik form, og gjør at den ikke uten videre kan brukes til sammenligninger på tvers av funksjonsområdene. Selv om det har blitt gjort mye godt arbeid med energieffektivisering i flere år, har regjeringen i Soria Moria vært tydelig på at den vil lenger. Kommunal- og regional-ministeren vil i nær framtid sette ned en gruppe som skal arbeide med energi-effektivisering i bygg. Gruppen skal ha representanter fra miljøorganisasjonene, byggnæringen og myndighetene. Gruppens oppgave blir å utarbeide en plan for hvordan vi kan øke energieffektiviteten i både ny og eksisterende bygningsmasse, både offentlig og privat.