Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:306 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hva er praksis i NAV når det gjelder justering av beløpsgrenser for hjelpemidler i forhold til prisutviklingen, og vil statsråden påse at det evt. etableres rutiner som sikrer at dette blir gjort for eksempel årlig?

Begrunnelse

Arbeids- og velferdsdirektoratet har, med hjemmel i hjelpemiddelforskriftens § 2 fastsatt nærmere retningslinjer som definerer stønadsnivåer for ulike typer hjelpemidler, jfr. også folketrygdlovens § 10-7. NAVs retningslinjer er publisert på www.nav.no/Rettskildene/Vedlegg/104339.cms.
Stønadsnivåene er i mange tilfeller definert som konkrete beløpsgrenser. Dersom disse beløpsgrensene ikke gjennomgås og endres i tråd med prisutviklingen i de ulike kategoriene av hjelpemidler, vil det innebære over tid at en større andel av den økonomiske belastningen knyttet til å trenge slike hjelpemidler i hverdagslivet i arbeid og fritid skyves over på den enkelte.
Fra en aktuell bruker er vi for eksempel blitt informert om at maksgrensen for stønad til brilleinnfatninger har vært uendret på 600 kr i mange år.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsetter årlig en rekke stønadssatser på hjelpemiddelområdet. Disse tilskuddene skal gi økonomisk kompensasjon for ekstrautgifter på grunn av varig funksjonsnedsettelse. Som hovedregel blir disse tilskuddene prisjustert, og for 2010 er det lagt til grunn en justeringsfaktor på 1,6 pst. Egenbetaling er ikke justert i budsjettet for 2010.

Stønad fra folketrygden til brille/kontaktlinser til barn under 18 år med spesielle synslidelser har ikke blitt jevnlig prisjustert. Jeg vil imidlertid fra og med 2010 legge opp til å prisjustere også disse satsene.