Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:323 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva vil Statsråden gjøre for å sikre politiet cellebiler som ivaretar både polititjenestemenn og arrestanters sikkerhet under transport samt sikre politiet utstyr tilpasset de oppgavene politiet står overfor?

Begrunnelse

Etter at det nye direktivet fra politidirektoratet har kommet vedrørende fangetransport, viser det seg at cellebilene som brukes til denne type transport er ilagt en fartsbegrensning på maksimum 50 km i timen. Dette vil bety at transporten vi ta veldig lang tid samt at det er utfordrende å måtte slippe biler forbi hele tiden, særlig på veistrekninger som er smale og i dårlig forfatning. Videre viser det seg at det gjennom en risikovurdering på disse bilene, blir det konkludert med at disse er uegnet til å frakte personer i over lengre strekninger. Både polititjenestemenn og arrestanter sitter farlig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Dagens cellebiler med langsgående benker er godkjent av Biltilsynet til bruk i politiet.

Politidirektoratet opplyser at de den 11.11.2009 sendte brev til politimestrene og sjefene for politiets særorganer med reviderte rutiner for risikoreduserende tiltak ved bruk av cellevogn. Bakgrunnen for brevet var blant annet en uønsket hendelse i Bergen ved transport av personell i celleseksjonen i slike biler. De reviderte rutinene ble utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratets rådgivende materiellforum, som består av representanter fra utvalgte politidistrikt, tjenestemannsorganisasjonene og Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten. Politimesteren m.fl. er pålagt å bekjentgjøre og å iverksette rutinene for alle som er fører av cellebil eller er mannskap på slik bil.

I tillegg til de reviderte rutiner for risikoreduserende tiltak ved bruk av cellevogn, opplyste Politidirektoratet i sitt brev den 11.11.2009 om muligheter for ombygging av celleseksjonen i de angjeldende cellebiler og mulighet for kjøp av nye cellebiler etter 1.1.2010 med ny og tilpasset innredning. I brevet opplyste Politidirektoratet at behovet for eventuell ombygging av celleseksjon i cellebil må skje i et samarbeid mellom politimesteren og verneombudet. Politidirektoratet ga i samme brev politimestrene m.fl. en frist til 31. desember 2009 med å vurdere behovet for å bygge om eldre cellebiler med langsgående benker i celleseksjonen. Politidirektoratet opplyser at behov og omfang av en slik ombygging derfor vil bli kartlagt i januar 2010. Dersom terskelverdien for offentlige anskaffelser overskrides, må dette sendes ut i markedet som eget anbud. Det tidligste ombyggingstidspunktet vil derfor være medio 2010.

Under en ombyggingsprosess og avhengig av bl.a. transportoppdragets art og varighet, skal politiet vurdere å benytte mannskapsdelen (kupeen) i cellebilen eller annet hensiktsmessig kjøretøy som politiet besitter. Bruk av kupedelen til fangetransport er ikke noe nytt for politiet.

Jeg kan også opplyse at Politidirektoratet i samarbeid med Politiets data- og materielltjeneste har igangsatt arbeid for å forberede ny bilavtale fra 1.1.2012. Politidirektoratet opplyser at den nye bilavtalen også vil omfatte cellebiler og at arbeidet med bilavtalen også vil bli drøftet med vernetjenesten og tjenestemannsorganisasjonene iht. hovedtariffavtalen, samt Politidirektoratets rådgivende materiellforum.

Jeg vil få legge til at budsjettet til politi- og lensmannsetaten ble økt med til sammen 1,3 milliarder kroner fra 2009 til 2010. Eksklusive pris- og lønnsstigning er økningen på om lag 1,2 milliarder kroner. Regjeringen har dermed økt budsjettet for politi- og påtalemyndighet med om lag 2,85 milliarder kroner nominelt i perioden 2006 - 2010. Dette bør bl.a. sette politidistriktene i stand til også å kunne skaffe seg egnede cellebiler om behovet er til stede.

På bakgrunn av de opplysningene om iverksatte tiltak som jeg har fått fra Politidirektoratet og de budsjettrammer for politi- og lensmannsetaten som denne regjeringen har fremskaffet, er jeg sikker på at fangetransportene vil bli foretatt på en trygg og sikker måte både for arrestant(er) og mannskap.