Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:395 (2009-2010)
Innlevert: 18.12.2009
Sendt: 21.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Det pågår nå et arbeid i EU med å utvikle en ny transportstrategi for de neste ti årene. I et høringsnotat i sakens anledning har Norge pekt på avgiftsfritak for biodiesel som et viktig miljøtiltak. I brevet fra Regjeringen vises det til det norske avgiftsfritaket, samtidig som Regjeringen knappe to uker senere nettopp foreslo å fjerne dette fritaket.
På hvilken måte vil statsråden rydde opp i denne åpenbare feilinformasjonen som er sendt til EU-kommisjonen?

Begrunnelse

Brevet fra departementet, datert 30.09.09 er et høringssvar til EU-kommisjonens dokument "A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly system", jf. COM (2009) 279. EU-dokumentet inneholder politiske målsettinger og en rekke virkemidler for å nå disse målsettingene. EU-dokumentet er ment å danne grunnlaget for KOMs nye transportstrategi for de neste ti årene, som forventes å bli presentert i 2010.
Departementets høringssvar ble sendt på et tidspunkt da beslutningen om å fjerne avgiftsfritaket på biodiesel i Norge åpenbart må ha vært klar og kjent i regjeringen. Likevel løftes avgiftsfritak for biodiesel frem som et viktig virkemiddel for Norge, og dette spilles inn som et anbefalt tiltak knyttet til EUs arbeid med transportstrategien. Dette fremstår svært lite troverdig og er i beste fall en uheldig dobbeltkommunikasjon. Det er nå viktig at EU-kommisjonen får korrekt informasjon av norske myndigheter, og en må her forvente at statsråden rydder opp.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har høyt fokus på tiltak for et mer miljøvennlig transportsystem. Fordi flere av miljøutfordringene krever globale løsninger ber vi i vår høringsuttalelse om at spesielt tiltak mot klimagassutslipp som følge av transport får en mer framtredende plass i EUs transportstrategi for de neste ti årene.

Det er bred enighet om behovet for en forsert overgang til et mer miljøvennlig transportsystem. I transportsektoren er utvikling og bruk av lavutslipps transportmidler og alternative drivstoffer og andre energibærere vesentlig for å nå målsettingen. Bruk av avgifter og andre økonomiske virkemidler er viktig for å stimulere til mer miljøvennlig atferd. Derfor er bl.a. biodrivstoff fritatt fra CO2-avgift, mens bl.a. diesel og bensin er ilagt høye CO2-avgifter. Da høringsuttalelsen ble sendt var biodiesel også fritatt fra autodieselavgift, et fritak som ble opphevet for å sikre samfunnsøkonomisk riktig prising av transportskapte eksterne kostnader utenom CO2-utslipp (ulykker, køer, vegslitasje, støy og utslipp utenom CO2).

Departementet har løpende kommunikasjon med EU-kommisjonen over et bredt saksfelt. Ved en passende anledning vil Kommisjonen bli orientert om aktuelle justeringer i virkemiddelbruken i Norge.