Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:409 (2009-2010)
Innlevert: 23.12.2009
Sendt: 04.01.2010
Besvart: 11.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I forbindelse med de siste ukers debatt om nullskattytere, de som jobber i internasjonale organisasjoner osv., varslet både finanskomiteens leder og finansministeren en grundig gjennomgang av hele dette feltet, fordi det er gammeldagse lover og regler.
Vil statsråden i 2010 ta initiativ til at Regjeringen legger frem sak for Stortinget der man tar en grundig gjennomgang av tolltariffen - nettopp fordi det her er veldig mange gamle og utdaterte tollregler, som skaper unødvendig merarbeid og gjør varer dyrere i Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg antar at dette spørsmålet må ses i sammenheng med en rekke andre spørsmål fra stortingsrepresentant Rytman om avvikling av tollsatser etter tolltariffen.

Tolltariffen angir hvilken toll som skal betales ved innførsel av varer til Norge. I praksis er det stor grad av tollfrihet, og toll oppkreves i hovedsak bare på viktige landbruksprodukter samt klær og enkelte andre tekstiler. I tillegg til de ordinære tollsatsene angir tolltariffen også preferansetollsatser.

Samlede tollinntekter var i 2008 nærmere 2,1 mrd. kroner. Dette betyr at tollinntektene utgjør en relativt liten andel av statens samlede inntekter. Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen er først og fremst et provenyspørsmål og må derfor vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene.

For ordens skyld vil jeg også nevne at ny tollov og ny tollforskrift ble iverksatt 1. januar 2009. Revisjonen av tollregelverket har medført en lovstrukturell forenkling og lovteknisk modernisering av tollretten.