Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:454 (2009-2010)
Innlevert: 12.01.2010
Sendt: 13.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Undertegnede viser til at det svært populære barneprogrammet "Drømmehagen" er besluttet tatt av sendeplanen for NRK. Dette har medført sterke reaksjoner, blant annet gjennom en facebookgruppe, som allerede har fått over 20 000 medlemmer.
Kan det bes om statsrådens vurdering knyttet til hvorvidt NRKs rolle som allmennkringkaster, også omfatter programmer rettet mot små barn, og videre, om det vil bli foretatt noen henvendelse fra ministerens side, knyttet til å få på plass en revurdering fra NRKs side?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det svært populære barneprogrammet "Drømmehagen" er besluttet tatt av sendeplanen for NRK. Dette har medført sterke reaksjoner, blant annet gjennom en facebookgruppe, som allerede har fått over 20 000 medlemmer.
Undertegnede er av den oppfatning at NRK har et ansvar hva gjelder tv-tilbud til denne målgruppen, og mener derfor det er uheldig at "Drømmehagen" ikke lenger sendes 17.30.
Det bes om statsrådens vurdering av denne saken, og samtidig en redegjørelse for hva som eventuelt vil bli gjort for å sikre at små barn blir gitt et tv-tilbud som imøtekommer deres pedagogiske behov.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I et demokratisk samfunn er det avgjørende å opprettholde en fri og uavhengig presse. Reell pressefrihet forutsetter at man verner om den redaksjonelle integritet og selvstendighet. Det er nedfelt i lov om redaksjonell fridom i media § 4 at redaktøren skal ta avgjørelser i redaksjonelle spørsmål, og at eieren ikke kan instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål.

Arbeidsdelingen mellom NRK og staten er basert på prinsippet om redaksjonell frihet.. Dette innebærer i korte trekk at myndighetene legger de overordnede føringene blant annet for NRKs programvirksomhet, mens virksomheten selv gjør de redaksjonelle vurderingene innenfor disse rammene.

Kringkastingssjefen har ifølge kringkastingsloven § 6-3 ansvar for den løpende programvirksomhet i NRK. Dette innebærer at det er kringkastingssjefen som legger de redaksjonelle prioriteringer for hva allmennkringkasteren sender. Det vil være i problematisk i forhold til kringkastingsloven dersom jeg skulle overprøve kringkastingssjefen om NRKs løpende programvirksomhet.

NRKs programforpliktelser er nedfelt i NRK-plakaten og NRKs vedtekter. Her heter det at NRKs samlede tilbud skal appellere til alle aldersgrupper. Videre stilles det krav om at NRKs skal ha daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år. Spørsmålet om NRK oppfyller allmennkringkasterforpliktelsene sine behandles etterskuddsvis, ved at generalforsamlingen hvert år behandler Medietilsynets rapport om allmennkringkastervirksomheten. Dette gjelder også tilbudet til de enkelte målgrupper/aldersgrupper. Så lenge NRKs programprofil er i samsvar med de overordnede politiske rammer for programvirksomheten som Stortinget har trukket opp og som kommer til uttrykk i NRK-plakaten og selskapets vedtekter, er det ikke grunnlag for at jeg som kulturminister skal foreta meg noe i forhold til NRK.