Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:470 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ansvaret for pasientreiser ble overført fra Nav til helseforetakene fra 1. desember 2009. Søknader om refusjon behandles nå av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i Skien, og mange pasienter klager nå over lang behandlingstid på søknadene, noe som er uheldig for dem med stram økonomi.
Hvor lenge må søkere vente på å få refundert sine utgifter, og mener statsråden at ventetiden er akseptabel og at ordningen fungerer tilfredsstillende i dag?

Begrunnelse

Etter at ansvaret for pasientreisene ble overført fra Nav til helseforetakene har det kommet mange henvendelser fra pasienter som venter i mange uker på å få refundert sine utlegg til pasienttransport. Ventetiden ble nylig oppgitt å være 4-6 uker, og det kan bli lenge å vente for dem som har en stram økonomi. De som har henvendt seg mener at ordningen fungerte bedre før. Hvis det er slik at det er forsinkelser i behandling av sakene fra første stund er det slik undertegnede ser det viktig å sette inn ekstraressurser for å ta igjen etterslepet. Det er derfor ønskelig at statsråden tar en vurdering av om den nye ordningen fungerer tilfredsstillende, og om hvorfor det er så lang behandlingstid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Finansieringsansvaret for syketransport ble overført fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene i 2004. Fra 2006 overtok de regionale helseforetakene forvaltningsansvaret for direkteoppgjør for pasientreiser og utbetaling til transportører (reise med rekvisisjon). I perioden 2004-2009 har trygdeetaten/NAV utført saksbehandlingsoppgavene for de regionale helseforetakene for enkeltoppgjør for pasientreiser (reise uten rekvisisjon). Fra 1.1.2010 har de regionale helseforetakene overtatt forvaltningen av enkeltoppgjør for pasientreiser fra NAV - overtakelsen skjedde gradvis fra 1.9. 2009. Gjennom dette har de fått det samlede ansvaret for pasientreiser.

Overføringen av forvaltningsansvaret har vært forberedt i flere år, og har skjedd i et godt og tett samarbeid med NAV. Det er blant annet foretatt kartlegginger av oppgaver og ressursbruk i NAV. Saksbehandlingen i NAV foregikk ved alle kontorer. Det er nå etablert en nasjonal enhet i Skien som registrerer/skanner alle søknader, og utbetaler penger til de som skal ha refundert utgifter. Den nasjonale enheten har også andre fellesfunksjoner for alle helseforetakene. Tolv enheter for saksbehandling er opprettet rundt omkring i landet og saksbehandler de innkomne søknadene om refusjon.

Overtakelsen av forvaltningsansvaret for enkeltoppgjør er i realiteten en stor forvaltningsreform med blant annet ny bruk av IKT. Dette skal gjøre det enklere enn før for pasienter og pårørende. De kan nå sende kravet i posten, i stedet for å møte opp personlig. Det er også opprettet servicetjenester gjennom å ringe kortnummeret 05515 eller bruke hjemmesiden www.pasientreiser.no. Det er også iverksatt betydelige informasjonstiltak overfor pasienter og behandlere om endringene som gjennomføres.

Hovedårsaken til at det nå har oppstått lang saksbehandlingstid er at antallet saker er langt høyere enn det som ble lagt til grunn etter estimat fra NAV. Dette har resultert i en ”kø” av saker, som igjen har gitt lengre saksbehandlingstid enn forutsatt. En av årsakene til at antallet saker har økt kan være at fordi det nå er gitt mye informasjon om retten til refusjon for reiser, sender flere inn refusjonskrav. Med andre ord at flere enn før får oppfylt sine rettigheter som pasient.

På bakgrunn av denne situasjonen har styret og ledelsen ved Pasientreiser ANS utarbeidet en rekke tiltak – både kortsiktige (januar 2010), på mellomlang sikt (2010), og på lang sikt (2011). Saksfeltet vil bli fulgt opp daglig med ukentlige oppdateringer av status. Det er bestemt at en på kort sikt vil styrke bemanningen (35,5 årsverk), foreta forbedringer i saksbehandlingssystemet, forenkle saksbehandlingsrutiner, styrke telefonservicen og iverksette kommunikasjonstiltak overfor publikum. Det er her også viktig å merke seg at man allerede har iverksatt kveldsskift og helgearbeid for å ta unna de store saksmengdene. Det er god tro på at en samlet organisering og ledelse av refusjonsoppgaven skal gjøre den enda mer effektiv.

Når det gjelder servicen overfor de som har sendt søknad om refusjon vil man iverksette tiltak for å sikre at forvaltningslovens bestemmelser overholdes, herunder sende ut foreløpige svar dersom søknaden ikke behandles i løpet av en måned.

Det må avslutningsvis bemerkes at en fortsatt må anse at senteret i Skien og de nye saksbehandlingsenhetene er i en etableringsfase, og at det derfor vil ta noe tid før en kan ha full kapasitetsutnyttelse. Imidlertid har en god tro på at de iverksatte tiltakene også på kort sikt vil gi god effekt.