Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:478 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Er konsesjonsvilkårene for avtaler om drift av ferjesamband unntatt offentlighet?

Begrunnelse

Hvis svaret på spørsmålet over er ja, ønskes en begrunnelse. Dette fordi det er i offentlighetens interesse hvilke vilkår ferjeselskapene må forholde seg til og hvilket tilbud publikum kan påregne. Jeg regner selvsagt ikke med at denne åpenheten skal inkludere kostnader/Inntekter/resultatstørrelser.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det rettslige utgangspunktet for konsesjonsvilkårene er yrkestransportlova av 21. juni 2002 nr. 45 med forskrifter gitt i medhold av denne loven.

For ferjedriften skjer det nå et regimeskifte. Om lag halvparten av ferjesambandene (både riksvegferjesamband og fylkesvegferjesamband) driftes i henhold til kontrakter som er kommet i stand ved anbudskonkurranse. For den øvrige halvparten av ferjesambandene er det i 2010 årlige forhandlinger om rutetilbud, ruteproduksjon og tilskudd til ferjedriften i tråd med Hovedavtale om statstilskudd til drift av riksvegferjesamband (den såkalte rammetilskuddordningen for ferjedriften). De fleste ferjesamband har blitt konkurranseutsatt før 2010. Dette betyr at alle ferjesamband etter 2012 vil driftes i henhold til kontrakter som er kommet i stand ved anbudskonkurranse.

Utgangspunktet etter offentleglova av 19. mai 2006 nr. 16 er at et offentlig organs dokumenter er åpne for innsyn.

Enten avtaler mellom myndighetene og ferjeselskapene er basert på rammetilskuddsordningen eller en forutgående anbudskonkurranse, inneholder avtalene en rekke opplysninger av bedriftsøkonomisk art som vil kunne være unntatt fra offentlighet. Offentleglova § 13 gir unntak fra hovedregelen om innsyn for opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Etter forvaltningslovens § 13 (lov av 10. februar 1967) har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan taushetsplikt om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil kunne være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Deler av konsesjonsvilkårene kan det dermed være plikt til å unnta fra offentlighet.

For ferjesamband som pr. 1. januar 2010 driftes i henhold til kontrakter som er kommet i stand ved anbudskonkurranse, består konsesjonsvilkårene av 3 dokumenter:

1) Løyvedokument utstedt av løyvemyndighet (Statens vegvesen/ fylkeskommune)

2) Konkurransegrunnlag utarbeidet av oppdragsgiver

3) Tilbudsdokument fra valgte ferjeselskap

De to første dokumentene er offentlige. I det tredje dokumentet vil det kunne være opplysninger som må unntas fra offentlighet.

For ferjesamband som pr. 1. januar 2010 fremdeles inngår i rammetilskuddsordningen, består konsesjonsvilkårene av følgende dokumenter:

1) Løyvedokument utstedt av løyvemyndighet (Statens vegvesen/Fylkeskommune)

2) Vilkår knyttet til Hovedavtale om statstilskudd til drift av riksvegferjesamband som forutsetter årlige avtaler om tilskudd til ferjevirksomheten basert på ferjedisponering, fastsatte ruter og produksjonsprogram

Det første dokumentet er offentlig. I det andre dokumentet vil det kunne være opplysninger knyttet til de årlige tilskuddsavtalene som må unntas fra offentlighet.

Både innenfor anbudsregimet og rammetilskuddsregimet er ruteopplysninger, opplysninger om ruteproduksjon og reserveferjeløsninger offentlig informasjon.