Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:897 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hva er hensikten med inndeling i soner med og uten ulv dersom departementet likevel ikke tar hensyn til dette, jf. behandling av klagesaken fra Rendalen kommune, og hva slags skadepotensial må, ifølge statsråden, til for at vilkårene for felling av ulv utenfor ulvesonen skal være oppfylt?

Begrunnelse

Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold (Ap) har i sitt brev til statsråd Solheim datert 13.november 2009 gitt uttrykk for at stortingsvedtak ikke blir fulgt opp idet ulv har etablert seg i Rendalen kommune, som ligger utenfor den lovbestemte ulvesonen, uten at man får innvilget fellingstillatelse.
Statsråden gir i sitt svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 19.februar en tolkning av rovviltforliket som er helt minimalistisk med hensyn til uttak av skadedyr:

”Etter min vurdering gir ikke rovviltforliket en generell adgang til felling av all ulv som etablerer seg utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Spørsmålet om felling av ulv utenfor forvaltningsområdet må tolkes innenfor den totale rammen av rovviltforliket, norsk lovgivning og internasjonale forpliktelser. Jeg mener derfor det avgjørende spørsmålet i saken var hvorvidt Osdalsulvene utgjorde et potensial for skade på husdyr og tamrein i det aktuelle området. Innenfor Osdalsrevirets utbredelsesområde forelå det verken tidligere skader eller et skadepotensial av en slik karakter at vilkårene for felling av denne ulveflokken var til stede.”

Rendalen kommune viser i sitt brev til statsråden til store tap av Rendalsrein til ulv, og at de reduserte jaktkvotene på rein får store økonomiske ringvirkninger. I 2009 beregnes tapte inntekter på ca 3 millioner kroner totalt i kommunen. Det er dessuten bare ca. 20 km fra Osdalsrevirets yttergrenser til grensene til Elgå reinbeitedistrikt.
Sist, men ikke minst; når departementet ikke tar stortingsvedtak til følge, undergraves den tilliten berørte lokalsamfunn har til Stortinget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Arealdifferensiert forvaltning er et av hovedprinsippene i rovviltforvaltningen, med siktemål å ivareta den todelte målsettingen om både levedyktige rovviltbestander og næringsdrift basert på beitebruk i utmark. Hensikten med forvaltningsområdet for ynglende ulv er således å gi forutsigbarhet hva angår prioriteringer mellom rovvilt og beitenæring.

Utmarksbeite innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv skal tilpasses med utgangspunkt i forekomsten av ulv. Utenfor forvaltningsområdet vil det generelt være lav terskel for uttak av ulv som har gjort skade eller representerer et skadepotensial, gitt at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger og at det ikke truer bestandens overlevelse. Det er imidlertid ingen automatikk i at ulv som etablerer seg utenfor forvaltningsområdet skal felles. Ulv er i utgangspunket en fredet art, og eventuell felling er motivert ut i fra behovet for skadereduksjon på husdyr eller tamrein.

Spørsmålet om felling av ulv utenfor forvaltningsområdet må bedømmes ut i fra en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, basert på skadeomfang, potensialet for fremtidige skader og bestandssituasjonen. Spørsmålet må videre tolkes innenfor rammen av rovviltforliket, norsk lovgivning og internasjonale forpliktelser. Det er derfor ikke mulig å angi et skadepotensial som generelt skal utløse tillatelse om felling.

Avgjørelsen av klagen fra Rendalen kommune om lisensfelling av ulv i Osdalsreviret ble fattet på bakgrunn av ulveflokkens områdebruk relatert til skadesituasjonen. På det tidspunkt klageavgjørelsen ble fattet var det ikke registrert skader på sau eller tamrein innenfor Osdalsreviret, samtidig som framtidig skadepotensial ble vurdert å være svært begrenset. Skadeomfanget var dermed ikke av en slik karakter at det ga grunnlag for felling innenfor dette reviret.

Når det gjelder rein som eies av Rendalen Renselskap, omfattes denne ikke av viltlovgivningen og rovviltforskriftens bestemmelser. Det er også slik at Rendalen Renselskap er unntatt retten til erstatning for rovviltskader, jf. Forskrift 4. mai 2001 nr 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, § 3, 2. ledd. Dette var kjente forutsetninger da det ble søkt om videre drift/konsesjon.