Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:975 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 12.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Sør-Øst har bestemt at anskaffelse av behandlingstjenester innen psykisk helsevern skal gjennomføres etter forskrift om offentlige anskaffelser del II. Dette skjer til tross for at oppdragsgiver ikke er forpliktet til det når det gjelder kontrakter med ideelle organisasjoner.
Er en slik praksis i tråd med det kulturministeren uttalte på Frivillighet Norges topplederkonferanse 2010, om at frivilligheten representerer egne verdier og ressurser og må ha egne rammer i anbudsprosesser?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har fått en orientering fra Helse Sør-Øst RHF om deres anbudsprosess for anskaffelse av behandlingstjenester innen psykisk helsevern. Som ledd i denne anskaffelsesprosessen har det vært en grundig vurdering av hvilken form for anskaffelse som best kan dekke det behov regionen har for kjøp av helsetjenester fra private for å gi et best mulig og likeverdig tilbud til regionens befolkning.

Som representanten Laila Dåvøy er kjent med, er det åpnet for at anskaffelser fra private ideelle institusjoner som utfører helse- og sosialtjenester ikke er forpliktet til å følge reglene i anskaffelsesforskriftens § 2-1 tredje ledd, det vil si del II eller III, men skal følge de grunnleggende kravene beskrevet i forskriftens del I om blant annet likebehandling og konkurranse. Det er allikevel visse prosedyrekrav for anskaffelser som er beskrevet i forskriftens del II som skal følges.

Helse Sør-Øst RHF har videre orientert om at ved å benytte den ovenfor beskrevne anskaffelsesformen ved kjøp av helsetjenester innen psykisk helsevern, vil eventuelle kommersielle leverandører være utestengt fra konkurransen. Dette som følge av at regelverket ikke har en tilsvarende bestemmelse for psykisk helsevern som for opptrenings- og rehabiliteringstjenester hvor de ideelle og kommersielle institusjoner utenfor sykehus er likestilt.

Helse Sør-Øst RHF har derfor i sin orientering til meg understreket at de i den forestående an-skaffelsesprosessen i tillegg også vil følge anskaffelsesreglene i forskriftens del II. Lovlige anskaffelsesformer er etter denne delen av forskriften åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. Helse Sør-Øst RHF vurderer å benytte anskaffelsesformen konkurranse med forhandlinger. Ved denne anskaffelsesformen vil både ideelle og kommersielle leverandører kunne levere tilbud. Den endelige beslutningen vil bli tatt i løpet av om lag tre uker.

Som representanten Laila Dåvøy er kjent med, har det vært et sterkt ønske fra enkelte private aktører om å kunne delta i denne konkurransen og som ville blitt utelukket hvis Helse Sør-Øst RHF hadde valgt en forenklet prosess beregnet alene på private ideelle institusjoner som leverer helse- og sosialtjenester.

Fordi anskaffelsen som Helse Sør-Øst RHF skal foreta innen psykisk helsevern har en årlig ramme på flere hundre millioner kroner, er det etter deres vurdering riktig å foreta en anskaffelse etter hovedregelen for offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Jeg har også vært i kontakt med Kulturdepartementet i sakens anledning, siden representanten Dåvøy i sitt spørsmål refererer til en konferanse der kulturministeren hadde et innlegg som blant annet omhandlet anskaffelser fra frivillige. I sitt innlegg ble det fra kulturministeren sin side blant annet lagt vekt på den viktige rolle de frivillige spiller i arbeidet med å yte befolkningen best mulige velferdsgoder.

I den sammenhengen er det også viktig å vise til regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013, der det står at regjeringen vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige aktører og ideelle organisasjoner som viktige bidragsytere i velferdsproduksjonen. Disse har høy kompetanse og stort engasjement og kan presentere nye løsninger på velferdsutfordringene. Ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår.