Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1013 (2009-2010)
Innlevert: 14.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): TV2 har rapportert flere saker der fritidsbåter er registrert som fiskebåter. I følge reportasjen for å unndra skatt og avgifter. En eventuell unnfallenhet fra direktoratet av dette slag vil jo i tilfelle skape mulighet for svindel.
Er dette i tråd med hvordan ministeren vil ha direktoratet drevet, og hvilke tiltak har statsråden iverksatt for å gjennomgå denne sakens historie og rutinene ved slik registrering i fiskeridirektoratet?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Merkeregisteret for fiskefartøy er og skal være forvaltningens sentrale register over aktive fiskefartøy. Registeret skal være til hjelp både for fiskerimyndighetene og for andre forvaltningsorganer, bl.a. skatte- og avgiftsmyndighetene.

Som øverste ansvarlig for fiskerimyndighetene er jeg naturligvis opptatt av at registeret til enhver tid føres mest mulig korrekt. Dette er avgjørende for en velfungerende forvaltning. Fiskeridirektoratet foretar derfor årlige ryddinger i registeret, for å sikre at fartøy slettes dersom de ikke har registrert tilstrekkelig fangst. Ved siste gjennomgang ble 161 fartøy slettet på denne måten, og i perioden fra 2007 og fram til i dag er 455 fartøy slettet. Jeg gjør oppmerksom på at dette kan handle både om fartøy som tidligere er registrert med fangst og utvilsomt har tjent som fiskefartøy, og muligens også om fartøy som det aldri er registrert fangst på. Dette har vi foreløpig ikke undersøkt nærmere.

I TV2s reportasje ble det hevdet at over 1000 fritidsbåter kan være feilregistrert i merkeregisteret. Jeg er ikke kjent med hvordan man har kommet fram til dette tallet. Fiskeridirektoratet har overfor departementet opplyst at de antar at ca 100 båter av den typen som er nevnt i saken, er oppført i merkeregisteret, men bare noen få av disse står registrert uten tilstrekkelig fangst. Disse vil rutinemessig bli slettet ved neste rullering. Fiskeridirektoratet har opplyst at de i tillegg vil foreta en ekstra gjennomgang av merkeregisteret, for å se om det er fartøy som bør undersøkes nærmere. Ved utgangen av 2009 var det 6510 fartøy i merkeregisteret.

Innføring i merkeregisteret har skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, og det er derfor viktig at registreringen er korrekt. Alle fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske, også i kombinasjon med annen aktivitet som for eksempel fritidsaktiviteter, skal stå i merkeregisteret.

Når det gjelder merverdiavgift, er det imidlertid viktig å være klar over at innføring i merkeregisteret i seg selv ikke er tilstrekkelig for å få fritak. Dette har sammenheng med at avgiftsfritak er betinget av at fartøyet utelukkende nyttes til ervervsmessig fiske.

Merverdiavgiftsregelverket stiller opp strenge vilkår for å komme inn under fritaket. For det første må fartøyet kun benyttes til fiske, og det må også være skikket til dette både når det gjelder byggemåte og utstyr. For de mindre fiskefartøyene er fritaket videre betinget av at det kan fremlegges bekreftelse fra skattekontoret om at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og i løpet av de siste 12 måneder har hatt omsetning av fisk som overstiger beløpsgrensen for registrering. Videre skal det foreligge en erklæring fra kjøper om at fartøyet utelukkende er til bruk i yrkesmessig fiske.

Registrering i merkeregisteret er også et vilkår for fritak for avgift på båtmotorer og avgift på mineralolje, og skattemessig kan registrering av fiskebåter reise særlige spørsmål om berettigelse av eventuelle avskrivningsfradrag og andre driftsfradrag i tilknytning til båten.

Jeg er opptatt av at fiskerimyndighetene og skatte- og avgiftsmyndighetene skal ha et godt samarbeid for å sikre at registreringsbestemmelsene og skatte- og avgiftsregelverket ikke omgås. Vi vil derfor etablere en rutine slik at Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet blir informert av Fiskeridirektoratet når fartøy slettes fra registeret.

Jeg er også innstilt på å gjøre endringer i regelverket for å gjøre det vanskeligere å føre rene fritidsfartøy inn i merkeregisteret. Fiskeridirektoratet har i noen tid arbeidet med et forskriftsforslag som blant annet vil koble innføring i merkeregisteret til sjøfartsmyndighetenes krav til sikkerhet for fiskefartøy. Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet vil få anledning til å komme med innspill før forslaget blir sendt på høring. Fiskeridirektoratet har opplyst at de tar sikte på å sende forslaget på høring med det første.

Jeg har tillit til at de skisserte tiltakene vil bidra til å styrke ytterligere forvaltningens kontroll med at det aktuelle regelverket ikke omgås.