Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1023 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): De siste årene er det senket og forsøkt senket flere hvalfangstskuter i Lofoten. Ingen av disse ytterst kriminelle handlinger er blitt oppklart av politiet. Sterke krefter ønsker å stanse hvalfangstnæringen, og angrepene på skutene har avdekket hvor sårbar en næring eller samfunn kan være uten beskyttelse.
Vil statsråden bidra til at tilstrekkelige nasjonale ressurser og prioritet settes inn for å oppklare angrepene mot hvalfangstnæringen og sørge for at lokalt politi kan beskytte angrepene mot næringen?

Begrunnelse

Det er en utbredt holdning at nasjonale politimyndigheter ikke har valgt å prioritere angrepene mot den norske hvalfangsnæringen. Serien med senkinger og forsøk på senking av hvalfangsskuter berører flere lokalsamfunn. Og bringer eiere og ansatte i en vanskelig situasjon. Målet for de personer og miljøer som begår disse kriminelle handlinger, synes å være og ramme hele den norske hvalfangsnæringen. Disse kriminelle kreftene er etter hvert i ferd med å lykkes. Stadig færre skuter og selskaper deltar i den årlige hvalfangsten, fordi rammevilkårene er blitt svært vanskelig. Arbeidsplasser i fiskerisamfunn ødelegges. Økonomiske verdier går tapt. Mindre uttak av hval enn hva som anbefales medfører inn direkte betydelige tap for norsk fiskerinæring. Forsikringsselskaper kvier seg for å forsikre hvalfangsskuter, pga terrortrusselen. Situasjonen er blitt så pass alvorlig at næringen og berørte kystsamfunn ikke lengre kan leve med at sentrale norske politimyndigheter ikke ser ut til å prioritere oppklaring av sabotasje- angrepene mot hvalfangsnæringen høyt nok.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet har innhentet en nærmere redegjørelse fra politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt, som opplyser at etterforskingen av grove skadeverk mot hvalfangstskuter prioriteres og at man har hatt et nært etterretningssamarbeid med Kripos i de ulike sakene. Bakgrunnen for dette er blant annet at sakene har medført betydelig økonomisk tap for redere og forsikringsselskap, i tillegg til å ha skapt uro i bransjen og blant lokalbefolkningen.

Siden 1990 er det registrert følgende grove skadeverk mot hvalfangstskuter i Vest-Lofoten:

Fartøyet ”Nybrænna” ble forsøkt senket i 1992. Paul Watson, som er kjent som leder av organisasjonen Sea Sheppard, ble dømt for forholdet i 1997 men er ikke utlevert til Norge slik at straffen kan fullbyrdes. Noen år senere forelå det mistanke om at også fartøyet ”Elind Torild” var blitt utsatt for samme type kriminalitet. Dette lot seg imidlertid ikke bevise, og det var ingen organisasjoner som påtok seg ansvaret.

I Vågan kommune ble fartøyet ”Willassen Senior” senket ved kai i 2007. Saken ble henlagt grunnet mangel på opplysninger om gjerningsmenn. Fartøyet ”Skarbakk” ble forsøkt senket ved kai i 2009. Denne saken er foreløpig ikke påtaleavgjort.

Skadeverket mot fartøyet ”Sofie”, som ble forsøkt senket ved kai i Svolvær natt til 3. april 2010, er fortsatt under etterforsking. Politiet har forsøkt å sikre DNA-spor, og man avventer nå resultatet av sporsikringen.

Hovedutfordringen i de tre sistnevnte sakene har vært å finne spor som kan knyttes til gjerningsmenn. Hverken vitneobservasjoner eller modus har ført til resultater. Det er blitt innsamlet en stor mengde informasjon fra fly, båter og overnattingssteder, uten at dette har gitt politiet nødvendig hjelp i etterforskingen. Organisasjonen ”Agenda 21” har imidlertid påtatt seg ansvaret for hendelsene, men politiet kan så langt ikke fastslå at det er denne organisasjonen som har utført skadeverkene.

For å forebygge at nye hendelser inntreffer, har politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt tatt til orde for en styrket samordning av tiltak mellom politiet og redere. Dette omfatter også en vurdering av behovet for å øke den forebyggende innsatsen fra politiets side når fartøyene ligger ved kai. Rederne på sin side bør blant annet vurdere installasjon av ulike alarmer ombord i fartøyene, samt nøye vurdere kaisted når fartøyene blir liggende over noe tid.

Jeg viser for øvrig til at regjeringen, både i denne og forrige periode, har økt politiets budsjetter vesentlig. Vi arbeider hele tiden for at politiet skal få ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta sine oppgaver på en god måte. Siden regjeringsskiftet har budsjettet økt fra 8,748 milliarder kroner i 2006 til 11,616 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner (32,8 %). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner, til tidenes største politibudsjett. Budsjettet til Midtre Hålogaland politidistrikt er i 2010 181,3 millioner kroner. I forhold til 2005 er dette en økning på 31,1 millioner kroner, som utgjør en vekst på 21 %.

I forbindelse med tiltakspakken i fjor, ble det blant annet opprettet 460 sivile årsverk i politi- og lensmannsetaten. I praksis betyr dette at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. I 2010 vil det bli tatt opp hele 720 studenter til Politihøgskolen. Dette er et rekordhøyt opptak. I tillegg er det som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, gjort avtale om å øke arbeidstiden for mange politiansatte med en time pr. uke. Dette representerer en ytterligere ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet.