Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1085 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 23.04.2010
Besvart: 30.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I forbindelse med statsbudsjettet 2010 ba en enstemmig Energi og miljøkomite om en avklaring i rollene til SNO og fjellstyrene. Det har i lang tid vore en uavklart situasjon som har skapt frustrasjon og tidvis dårlig kommunikasjon mellom desse aktørene.
Vil statsråden no gå inn i denne saka og sørge for ei lenge etterlengta avklaring?

Begrunnelse

Fjellstyrene og SNO gjer ein viktig jobb i forvaltninga av utmarksområda og treng forutsigbare rammevilkår. Denne forutsigbarheit manglar så lenge dei ikkje får den rolleavklaringa eit har etterlyst over lang tid. Dette fører også til ressursøding gjennom unødig dobbeltarbeid og skaper betydelig frustrasjon.
Ikkje minst er det viktig at dei økonomiske ressursane blir rett brukt og ein unngår dobbeltarbeid innanfor ein sektor som har knappe ressursar tilgjengelige.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg legger til grunn at de formelle rollene mellom Statens naturoppsyn og Fjellstyrene er i all hovedsak klarlagt, jf. Ot.prp.nr.30 (1995-1996) Om lov om statlig naturoppsyn og Innst. O. nr. 64 (1995-1996), Ot. prp. nr 52 (2008-2009) og Innst. O. nr. 100 (2008–2009) om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og Prop. 1S (2009-2010) og Innst. 9 S (2009–2010).

Statens naturoppsyn og fjellstyrene (ved Norges fjellstyresamband) er nå i gang med samtaler for å få på plass en ny samarbeidsavtale om tjenestekjøp. Statskog er også med i denne prosessen for å sikre en best mulig klargjøring og samordning av de statlige oppdragene til fjellstyrene. Konkret innebærer dette at man søker å klargjøre hvilke oppgaver som faller inn under refusjonsordningen under Landbruks- og matdepartementet og hvilke som følger av oppdragene fra Statens naturoppsyn. Det diskuteres i denne sammenheng utvikling av mer formell samkjøring av oppdrag gjennom felles bestillings- og styringsdialog, herunder felles rapporteringsrutiner og felles kompetanseutvikling. Målet er at dette skal føre til økt forutsigbarhet med hensyn til statlige oppdrag for fjellstyrene, og en best mulig koordinert statlig ressursbruk. Utkast til ny samarbeidsavtale er utarbeidet og siktemålet er å få denne undertegnet raskest mulig.